Course syllabus DENDL - Dendrologie s ekologií lesních dřevin (LDF - ZS 2017/2018)


     Czech          English          


Kód předmětu: DENDL
Název předmětu česky: Dendrologie s ekologií lesních dřevin
Název předmětu anglicky:
Dendrology and Ecology of Forest Trees
Semestr: ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/3/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 28/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šrámek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: (Lesnická botanika speciálníLesnická pedologie) nebo (Lesnická botanika speciálníLesnická pedologie)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty poznávat jednotlivé druhy jehličnatých a listnatých dřevin dle morfologických znaků, správně je pojmenovat dle vědecké nomenklatury. Posoudit a chápat dřeviny jako rostlinné organizmy v jednotě s jejich biotickým a abiotickým prostředím. Umět ohodnotit dřeviny z hlediska produkce dřevní hmoty, znát dosah a účinnost vlastností jednotlivých druhů dřevin pro řešení praktického využití v lesním hospodářství, tvorbě krajiny, rekultivacích aj.
 
Obsah předmětu:
1.
Obecná dendrologie (dotace 6/9)
 
a.
Obsah, vývoj a význam lesnické dendrologie
b.
Taxonomie jehličnatých a listnatých dřevin
c.
Ekologické vztahy dřevin (v lesních porostech)
d.Cvičení: 1) Úvod, morfologie dřevin, 2)Jehličnany - čel. Pinaceae, 3) čel. Cupresaceae, Taxodiaceae,

2.Základy fytogeografie (dotace 6/9)
 
a.
Chorologie, původní arály dřevin, migrace
b.
Vegetatační zóny( od boreální z. až po tropické deštné lesy)
c.
Výšková vegetační stupňovitost
d.
Cvičení 4)Fagaceae, Oleaceae, Ulmaceae,Betulaceae, test. 5)Tiliaceae, Ulmaceae, Aceraceae, Juglandaceae, Tamaricaceae, Eleagnaceae, Magnoliaceae, Vitaceae, Aquifoliaceae, Anacardiaceae, Celastraceae, 6)excursion to botanical garden MENDELU - morfological marks

3.
Dřeviny Evropy a České republiky (dotace 8/12)
 
a.
Vývoj druhové skladby dřevin v postgleciálním období
b.
Introdukce dřevin - stromovité druhy a jejich potenciální využití v lesnictví a krajinářství v ČR (4 hod)
c.
Význam dřevin, vliv člověka na dřeviny, zákonem chráněné druhu dřevin
d.
Cvičení 7)Salicaceae, Solanaceae, Rutaceae, Ericaceae, Bignoniaceae. Scrophulariaceae, Buxaceae, 8) Hammamelidaceae, Sapindaceae, Simaroubaceae, Caprifoliaceae, Philadelphaceae, Rhamnaceae, 9) excursion in Lužánky park - conifers, 10) Rosaceae - Prunoidae, Pomoidae, Spireoidae, Rosoidae, Araliaceae.

4.
Systematický přehled a rozšíření lesnicky významných dřevin v různých geografických regionech světa (dotace 8/12)
 
a.
Rody: Picea, Pinus, Abies
b.
Různé významné jehličnany
c.
Různé významné listnáče 1
Různé významné listnáče 2
d.
Cvičení: 11) Cornaceae, Berberidaceae, Ranunculaceae, Staphylleaceae, Hippocastanaceae, Saxifragaceae, test. 12)Fabaceae, Caesalpiniaceae, Platanaceae, Moraceae + seminární práce (Seminar - oral presentation of seminar works). 13) Consultation and repeat. 14) Zápočet (practical credit)

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
24 h
cvičení
32 h0 h
seminář3 h4 h
práce v terénu
3 h
0 h
odborná exkurze
16 h
0 h
konzultace
2 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
0 h
příprava na zkoušku
25 h
30 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
62 h
příprava na průběžný test
4 h
0 h
příprava prezentace3 h10 h
zpracování seminární práce2 h
10 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání seminární práce v průběhu semestru
3 písemné testy na latinská jména druhů v průběhu semestru (3 x 25 obrázků, maximum bodů v každém testu je 100, maximum bodů ve všech testech je 300. Před praktickým poznáváním dřevin je nutno dosáhnout 200 bodů.)
zápočet -- praktické poznávání dřevin : poznat 80% druhů z jednotlivých skupin
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. větvičky v zimním stavu - pupeny
4. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
5. dřevo s kůrou a borkou
Seznam druhů k jednotlivým částem zápočtu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka 20/ 15 min, písemná část 60% celkové známky/ ústní 40%. Seznam okruhů otázek je k dispozici na Dokumentovém serveru UIS
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ÚRADNÍČEK, L. et al. Dřeviny České republiky. 2nd vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae). 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 70 s. ISBN 80-7157-643-3.
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae). 1st vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 127 s. ISBN 80-7157-760-X.
TICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. Multimediální obrazový atlas dřevin.  [CD-ROM]. MZLU Brno. 2009. ISBN 978-80-7375-274-3.
ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Woody plants of the Czech Republic. 1st vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. 368 s. ISBN 978-80-87154-45-8.
MUSIL, I. -- HAMERNÍK, J. Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1. 1st vyd. Praha: Academia, 2007. 352 s. ISBN 978-80-200-1567-9.
KOLIBÁČOVÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. -- ČERMÁK, P. et al. Dendrologie: cvičení 1. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 198 s. ISBN 80-7157-619-0.

Doporučená:
MADĚRA, P. -- ŘEPKA, R. -- ÚRADNÍČEK, L. -- KOBLÍŽEK, J. -- BUČEK, A. Červený seznam vzácných a ohrožených dřevin ČR. In DRESLEROVÁ, J. -- PACKOVÁ, P. Ohrožené dřeviny České republiky. 1st vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2007, s. 103--115. ISBN 978-80-87154-02-1.
MADĚRA, P. -- PEJCHAL, M. -- ÚRADNÍČEK, L. -- KREJČIŘÍK, P. -- DRESLEROVÁ, J. -- KLIMÁNEK, M. -- MIKITA, T. -- LIČKA, D. -- ČUPA, P. Výjimečné stromy a ostatní dendrologické zajímavosti Biosferické rezervace Dolní Morava. 1st vyd. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav: Biosferická rezervace Dolní Morava, o.p.s.,, 2007. 68 s. ISBN 978-80-239-8814-7.
KOBLÍŽEK, J. -- SVOBODOVÁ, M Z. Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický = Dendrological dictionary English-Czech and Czech-English. 1st vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2010. 266 s. ISBN 978-80-87154-40-3.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. [klíč]. 2nd vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-41-2.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha). 2nd vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
HEJNÝ, S. -- SLAVÍK, B. -- CHRTEK, J. -- KOVANDA, M. Květena České republiky. 2nd vyd. 557 s. ISBN 80-200-0643-5.
HEJNÝ, S. -- SLAVÍK, B. Květena České republiky. 2nd vyd. Praha: Academia, 2003. 540 s. ISBN 80-200-1089-0.
HEJNÝ, S. -- SLAVÍK, B. Květena České republiky. 2nd vyd. Praha: Academia, 2003. 542 s. ISBN 80-200-1090-4.
SLAVÍK, B. Květena České republiky. 1st vyd. Praha: Academia, 1995. 529 s. ISBN 80-200-0384-3.
SLAVÍK, B. -- CHRTEK, J. Květena České republiky. 1st vyd. Praha: Academia, 1997. 568 s. ISBN 80-200-0590-0.
SLAVÍK, B. Květena České republiky. 1st vyd. Praha: Academia, 2000. 770 s. ISBN 80-200-0306-1.
SLAVÍK, B. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, J. Květena České republiky. 1st vyd. Praha: Academia, 2004. 767 s. ISBN 80-200-1161-7.
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: (Gymnospermae). 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. 97 s. ISBN 80-7157-162-8.
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: (Angiospermae). 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. 119 s. ISBN 80-7157-169-5.
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: Listnáče II (Angiospermae). 1st vyd. Brno: MZLU, 1996. 91 s. ISBN 80-7157-236-5.
KRÜSSMANN, G. Evropské dřeviny: příručka pro přátele přírody. 1st vyd. Praha: SZN, 1978. 186 s. Lesnictví, myslivost a vodní hosp.
KRÜSSMANN, G. Handbuch der Laubgehölze 1-3. Berlin, Hamburg: Paul Parey, 1978. 1400 s. ISBN 3-489-62222-7.
KRÜSSMANN, G. Handbuch der Nadelgehölze. Berlin, Hamburg: Paul Parey, 1972. 366 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2017.

Type of output: