Sylabus predmetu DETA - Vývoj ekonomického myšlení v AJ (PEF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DETA
Název předmětu česky: Vývoj ekonomického myšlení v AJ
Název předmětu anglicky:
History Of Economic Theories
Semestr: ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytuje systematické poznání dějin ekonomických teorií od vzniku klasické politické ekonomie jako samostatné vědní discipliny až po současnost. Jeho cílem je komplexnější chápání teoretických koncepcí obecné ekonomie vykládaných v kursech makroekonomie a mikroekonomie a jejich doplnění o rozhodující alternativní přístupy k ekonomii "hlavního proudu".
 
Obsah předmětu:
1.
Klasická polická ekonomie (dotace 2/2)
2.
Německá historická škola (dotace 2/0)
3.
Marxistická politická ekonomie (dotace 2/0)
4.
Marginalistická revoluce a vývoj neoklasické ekonomie (dotace 2/2)
5.
Rakouská a neorakouská ekonomie (dotace 4/2)
6.
Dílo J.M.Keynese a neokeynesovská makroekonomie (dotace 2/2)
7.
Postkeynesovská ekonomie (dotace 2/2)
8.
Neoricardovská ekonomie (dotace 2/0)
9.Neoklasická renesance a vývoj neoklasických směrů po II. světové válce (dotace 4/4)
10.
Americký institucionalismus (dotace 2/0)
11.
Nová institucionální ekonomie (dotace 2/0)
12.Francouzský strukturalismus (francouzská sociologická škola) (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru na cvičeních studenti vypracovávají dvě dílčí písemné práce, student pro získání zápočtu musí obdržet minimálně 25 bodů v součtu z 50 dostupných bodů a mít akceptovanou seminární práci v rozsahu3-5 stran. V případě neúspěchu může psát jednu soubornou opravnou práci, kde musí získat opět alespoň 25 bodů z 50 bodů. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí student získat alespoň 25 bodů z 50 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
The wealth of ideas: a history of economic thought. 1. vyd. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006. 582 s. ISBN 978-0-521-69187-1.
An outline of the history of economic thought. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2004. 559 s. ISBN 0-19-927914-4.
A concise history of economic thought: from mercantilism to monetarism. Basingstoke, Hampshire [u.a.: Palgrave Macmillan, 2006. 339 s. ISBN 1-4039-8739-4.

Doporučená:
BLAUG, M. Economic theory in retrospect. 5. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 725 s. ISBN 0-521-57153-7.
A brief history of economics : artful approaches to the dismal science. Singapore: World Scientific, 2001. 481 s. ISBN 981-02-3848-7.
SCHUMPETER, J A. -- PERLMAN, M. History of economic analysis. New York: Oxford University Press, 1260 s. ISBN 978-0-19-510559-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 12. 9. 2017.

Typ výstupu: