Sylabus předmětu FCE - Fytocenologie (ZF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FCE
Název předmětu česky:
Fytocenologie
Název předmětu anglicky: Phytocenology
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Antonín Buček, CSc. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Michal Friedl, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Pochopit zákonitosti formování rostlinných společenstev v kulturní krajině, zvládnout základy jejich analýzy, dokázat rostlinná společenstva charakterizovat a zařazovat podle geobotanického a geobiocenologického klasifikačního systému.
 
Obsah předmětu:
1.1. Význam, náplň, vývoj a současné trendy fytocenologie a geobiocenologie (dotace 0/0)
2.
2. Základní pojmy a jejich souvislosti (flóra, vegetace, ekotop, biota, fytocenóza, biocenóza, biotop, ekosystém, geobiocenóza, geobiocén, skupina typů geobiocénů, asociace, synusie, formace, biom) (dotace 0/0)
3.
3. Metody studia vegetace (dotace 0/0)
 
a.
3.1. Fytocenologická plocha a zápis, minimální areál fytocenózy
b.
3.2. Analytické znaky fytocenóz (floristická skladba, patrovitost, abundance, dominance, sociabilita, vitalita, životní formy rostlin)
c.
3.3. Syntetické znaky fytoceóz (fytocenologická tabulka, presence, konstance, fidelita, pokryvná hodnota druhu, význačná druhová kombinace, floristická podobnost)

4.
4. Interakce vegetace a prostředí (dotace 0/0)
 
a.
4.1.Vegetace a reliéf (katéna, hmotnost pohoří, expozice, nadmořská výška, vegetační fenomény -- vrcholový, krasový, hadcový, říční, nivní, anemo-orografické systémy)
b.
4.2. Vegetace a klima (teplo, světlo, voda, vítr, chemismus ovzduší)
c.
4.3. Vegetace a půda
d.4.4. Vegetace a voda
e.4.5. Vliv živočichů na vegetaci
f.
4.6. Vegetace a oheň
g.
4.7. Ekoelementy, ekologická konstituce druhů

5.
5. Dynamika vegetace (dotace 0/0)
 
a.
5.1. Růst a šíření populací rostlin
b.
5.2. Vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin (vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, alelopatie, symbióza, mykorhiza, parazitismus, epifitismus)
c.
5.3. Strategie populací (strategie primární -- R,C,S, sekundární)
d.
5.4. Sukcese
e.
5.5. Dynamika přírodního lesa (přípravný, přechodný a závěrečný les, stadia nástupu,dorůstání, zralosti a rozpadu)
f.
5.6. Stabilita a působení stresových faktorů
g.
5.7. Principy a mechanismy regenerace

6.
6. Rozšíření a vývoj vegetace (dotace 0/0)
 
a.
6.1. Biogeografické říše
b.
6.2. Zonálnost vegetace
c.
6.3. Stupňovitost vegetace
d.
6.4. Floroelementy
e.
6.5. Vývoj vegetace v pleistocénu
f.6.6. Vývoj vegetace v postglaciálu
g.
6.7. Vliv člověka na vegetaci

7.
7. Klasifikace vegetace (dotace 0/0)
 
a.7.1. Curyšsko-montpeliérský systém
b.
7.2. Geobiocenologická typologie
c.
7.3. Lesnická typologie
d.7.4. Klasifikace vegetace podle intenzity antropického ovlivnění a podle stupně ekologické stability

8.
8. Mapování vegetace (dotace 0/0)
 
a.
8.1. Mapy potenciálního stavu vegetace a mapy rekonstrukční
b.
8.2. Mapy reálné vegetace, principy mapování biotopů

9.
9. Vegetace v kulturní krajině (dotace 0/0)
 
a.9.1. Principy ochrany genofondu
b.
9.2. Ochrana vegetace v programu NATURA 2000
c.9.3. Principy tvorby přírodě blízkých společenstev
d.
9.4. Invazní druhy

10.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
26 h
cvičení13 h
odborná exkurze
16 h
konzultace
4 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava na průběžné hodnocení
17 h
zpracování seminární práce
40 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu je účast na cvičeních, terénních praktikách a odevzdání seminární práce. Při ústní zkoušce jsou ověřovány znalosti předmětu dle obsahové náplně.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 s. ISBN 978-80-7375-046-6.
MORAVEC, J. Fytocenologie. Praha, 1994.
CHYTRÝ , M. -- KUČERA, T. -- KOČÍ, M. Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK ČR, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.

Doporučená:
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Pavel Čech dne 8. 6. 2017.

Typ výstupu: