Sylabus předmětu GEOBI - Geobiocenologie (LDF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: GEOBI
Název předmětu česky: Geobiocenologie
Název předmětu anglicky: Geobiocoenology
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Dr. Ing. Jan Štykar (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat vědomosti o složení, vzájemných vztazích a klasifikaci rostlinných společenstev jakožto determinantní složky pozemních ekosystémů a osvojit si znalosti o lesnických typologických systémech a o jejich tvorbě typizací. Získat praktické dovednosti popisu a rozboru složení fytocenózy, včetně mapování, formou seminární práce.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod. Význam, náplň, vývoj a současné trendy geobiocenologie. (dotace 2/0)
2.
Metody studia vegetace (zkusné plochy, mapování, analytické a syntetické znaky). (dotace 2/10)
3.
Interakce vegetace a prostředí (reliéf, podnebí, půda, voda, oheň, živočichové, fytoindikace). (dotace 4/4)
4.
Rostlinné populace a společenstva. (dotace 2/0)
5.
Dynamika vegetace (růst a šíření populací rostlin, vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin, strategie rostlinných populací, sukcese, dynamika přírodního lesa, stabilita a působení stresových faktorů, principy a mechanizmy regenerace). (dotace 2/0)
6.
Rozšíření a vývoj vegetace (vegetační zonalita a stupňovitost a její varianty, areály, květenné oblasti, floroelementy, vývoj vegetace zejména v postglaciálu, vliv člověka na vegetaci). (dotace 2/0)
7.Klasifikace a ordinace vegetace (teorie lesního typu, systémy lesnické typologie). (dotace 2/0)
8.
Geobiocenologická regionalizace (varianty vegetační stupňovitosti, přírodní lesní oblasti). (dotace 4/4)
9.
Hospodářské soubory lesních typů, jejich tvorba a využití. (dotace 2/2)
10.Vegetace v krajině (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška22 h
cvičení20 h
seminář
2 h
práce v terénu8 h
odborná exkurze
16 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
5 h
příprava na průběžný test
5 h
příprava prezentace2 h
zpracování protokolů
3 h
zpracování projektů
5 h
zpracování seminární práce10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro ukončení předmětu je požadován zápočet, který se sestává v vypracování seminárních programů (3 témata indikace trvalých abiotických podmínek a charakteru cenózy v rozsahu 3-5 stran), semestrální práce (téma mapování aktuální skladby synuzie dřevin geobiocenóz krajinného segmentu v rozsahu 1 mapový list 100ha měřítko 1:10000, +15 stran průvodního textu), semestrální práce z hlavního cvičení (téma současný stav fytocenóz lesních typů vybraného lesního oddělení v rozsahu 10 terénních zápisů).
Zápočet je podmínkou přijetí ke zkoušce.
Zkouška má část písemnou a část ústní (časový rozsah 40/20min) (zkušební tématické okruhy: teorie typu geobiocénu, geobiocenóza a její komponenty, ekosystém, fytocenóza, skupina lesních typů, skupina typů geobiocénů); Interakce vegetace a prostředí (typizace abiotického prostředí rostlin, ekologické chování rostlin, fyziologicko-ekologické typy rostlin: typy ve vztahu ke světlu, teplu, vodě, vzduchu v půdě, půdní reakci, trofnosti půdy, prvkům v půdě aj.); Ekologie rostlinných populací (rostlinná populace; její vlastnosti, růst a šíření, vzájemné vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin, ekologicky a kompetičně významné vlastnosti hlavních lesních stromů, vegetační strategie, strategie obnovy populace, vzájemné vztahy mezi rostlinami a živočichy); Rostlinné společenstvo a jeho struktura; Změny struktury lesních rostlinných společenstev v čase (včetně stability rostlinného společenstva a znaků pro její posouzení); Třídění, klasifikace, ordinace rostlinných společenstev (ekosystémů); Pásmovitost vegetace (geograficko-klimatické pásy, vegetačně-klimatické pásy a jejich charakteristika); Vertikální stupňovitost vegetace (geografické výškové stupně, (výškové) vegetační stupně, varianty vegetační stupňovitosti); Rozšíření vegetace (areály a jejich vlastnosti, disjunkce, fytogeografická regionalizace, květenné oblasti, floroelementy); Dynamika přírodního lesa (vlastnosti přírodního lesa a jeho vývojový cyklus, přírodní doubravy, bučiny, smrčiny, přírodní lesy s jedlí); Vývoj lesů a vegetace ve střední Evropě v poledové době (vegetační pásy E.Schmida, vývoj vegetace v jednotlivých obdobích pozdního glaciálu a postglaciálu); Vliv člověka na vegetaci (včetně užitkování lesů v minulosti); Geobiocenologická regionalizace (diferenciace vegetace zájmového území, varianty vegetace a vegetační stupňovitosti, přírodní lesní oblast, vegetační komplexy, biogeografická regionalizace, bioregion, biochora); Lesnická typologie, hospodářské soubory lesních typů a principy jejich tvorby; Využití lesnické typologie, zahraniční fytocenologické a lesnicko-typologické směry; Metodika geobiocenologické plochy a mapování; Nadstavbové jednotky geobiocenologického typologického systému; Vybrané skupiny typů geobiocénů;(výběr viz semestrální cvičení); Další systémy vegetační a ekosystémové klasifikace; Vegetace v krajině; Geobiocenologická textura krajiny.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
AMBROS, Z. -- ŠTYKAR, J. Geobiocenologie I. Brno: MZLU v Brne, 2004. 80 s. ISBN 80-7157-397-3.
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republiky. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 s. ISBN 978-80-7375-046-6.
ŠTYKAR, J. Lesnická fytocenologie a typologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 252 s. ISBN 978-80-7375-144-9.

Doporučená:
AMBROS, Z. Praktikum geobiocenologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 97 s. ISBN 80-7157-668-9.
HENDRYCH, R. Fytogeografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 220 s. Učebnice pro vysoké. školy.
MORAVEC, J. a kol. Fytocenologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 403 s. ISBN 80-200-0128-X.
PRŮŠA, E. Pěstování lesů na typologických základech. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2001. 593 s. ISBN 80-86386-10-4.
RANDUŠKA, D. -- VOREL, J. -- PLÍVA, K. Fytocenológia a lesnícka typológia. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1986. 339 s.
SLAVÍKOVÁ, J. Ekologie rostlin.
ZLATNÍK, A. Lesnická fytocenologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 495 s. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 8. 2017.

Typ výstupu: