Sylabus předmětu MAR - Marketing I (PEF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MAR
Název předmětu česky:
Marketing I
Název předmětu anglicky:
Marketing I
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Tomáš Cinciala (cvičící, tutor)
Ing. Denis Drexler, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (přednášející, tutor)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (tutor)
Ing. Igor Nečas (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Astrida Peruthová (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Martina Procházková, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Filip Rivola (cvičící, tutor)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty marketingovému myšlení, jeho logické struktuře a návaznostem. Předmět si klade za cíl učit studenty postupům, se kterými se setkávají ve své následné praxi. Důležitou součástí předmětu je metodologická podstata marketingu jako vědy. Předmět vytváří odborný základ pro další studium navazujících a rozšiřujících předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.
Poznávání trhu (dotace 8/3)
 
a.
Vymezení základních marketingových pojmů
b.
Člověk jako spotřebitel
c.
Tržní prostředí a základy průzkumu trhu, marketingový informační systém
d.
Tržní konkurence

2.
Segmentace trhu (dotace 2/2)
 
a.
Proces segmentace, segmentační kritéria
b.
Tržní zacílení
c.
Positioning

3.Marketingový mix (dotace 12/5)
 
a.
Základní a rozšířený marketingový mix, spotřebitelský mix a marketingové strategie
b.
Produkt
c.Cena
d.
Distribuce
e.
Propagace
f.
Lidé

4.Marketingové plánování, role marketingu v organizaci (dotace 2/2)
 
a.
Marketingový plán
b.Návaznost marketingu na ostatní činnosti organizace

5.
Spotřebitelská práva (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
56 h
16 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace2 h
6 h
příprava na zkoušku
25 h90 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
0 h
příprava na průběžný test11 h
0 h
příprava prezentace
3 h
0 h
zpracování projektů14 h28 h
zpracování seminární práce5 h
0 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu studenti musí odevzdat skupinový projekt, absolvovat 2 testy a získat respondenty pro dotazníkové šetření na marketingové téma. Za seminář je nutné získat min. 60 bodů ze 100.
Závěrečný test se skládá ze 2 částí:
1. část je test, kde ze potřeba získat min 25 b z 50. Druhou část tvoří otevřená otázka - případová studie.
Konečná známka je vypočtena z bodů získaných na seminář (váha = 0,4) a bodů z testu (váha = 0,6), ta je pak upravena dle kvality řešení případové studie.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. 14. vyd. Boston: Pearson Education, 2012. 1 s. ISBN 978-0-273-75336-0.
MCDONALD, M. a kol. Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 575 s. ISBN 978-80-265-0014-8.

Doporučená:
KOTLER, P. a kol. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
JEANNET, J. a kol. Proč už neplatí tradiční marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, 171 s. ISBN 978-80-251-1536-7.
ZYMAN, S. Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. 214 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-134-8.
KURTZ, D L. CONTEMPORARY MARKETING. Manson USA: Cengage Learning, 2012. 784 s. ISBN 978-1-133-62846-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 9. 2017.

Typ výstupu: