Sylabus predmetu RRPOL - Politologie (FRRMS - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRPOL
Název předmětu česky:
Politologie
Název předmětu anglicky:
Political Science
Semestr: ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Martin Kovanič, MA, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se základními problémy, pojmy a metodami politologie a s možnostmi analýzy procesu politiky a politického systému.
 
Obsah předmětu:
1.Politologie jako věda o politice: zdroje, východiska, předmět, funkce, instituce, organizace (dotace 2/1)
2.
Politika (polity, politics, policy) -- výchozí kategorie politologie:potřeby, zájmy, vztahy, moc, autorita, distribuce moci (dotace 4/2)
3.
Metody a výzkumný proces v politologii (dotace 2/1)
4.
Stát a politické strany; občanská společnost a různá sdružení, historické proměny (dotace 2/1)
5.
Demokracie (definice, formy, teorie) (dotace 2/1)
6.Nedemokratické režimy (definice, klasifikace) (dotace 2/1)
7.Politické ideologie I (liberalismus, konzervatismus, socialismus, marxismus, komunismus) (dotace 2/1)
8.
Politické ideologie II (nacionalismus, fašismus, nacionální socialismus, environmentalismus, feminismus) (dotace 2/1)
9.Politické jednání a politicky systém -- dva komplementární pojmy, předměty politologie a důsledky jejich koncipování (dotace 4/2)
10.Komunikace v politice: veřejné mínění, vyjednávání, přesvědčování, ovlivňování, manipulace (dotace 2/1)
11.
Globalizace a politika: změny v postavení a funkci státu a občanské společnosti (dotace 2/1)
12.Politický systém České republiky, političtí aktéři v České republice; možnosti komparativni politologie (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku70 h
příprava prezentace
20 h
zpracování seminární práce
36 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška (test). Předpokladem zkoušky je udělení zápočtů na základě realizované prezentace ve cvičení.
Zkouška je písemná (nutnost 60 % správných odpovědí). Zkouška vychází ze základní literatury a přednášek.
Zkoušku mohou absolvovat pouze studentky a studenti, kteří se minimálně 9x za semestr zúčastní cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DOČEKALOVÁ, P. -- ŠVEC, K. Úvod do politologie. Praha: Grada Publishing, 2009. 264 s. ISBN 978-80-247-2940-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2017.

Typ výstupu: