Sylabus predmetu EKVSA - Ekonomie veřejného sektoru v AJ (FRRMS - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EKVSA
Název předmětu česky:
Ekonomie veřejného sektoru v AJ
Název předmětu anglicky:
Public Sector Economy in English
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Michelle Dorée, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Michelle Dorée, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět se zabývá základními otázkami a problémy souvisejícími s existencí, úlohami, fungováním a financováním veřejného sektoru v podmínkách smíšených ekonomik. Největší důraz je kladen na pochopení důvodů pro státní zásahy a schopnost analyzovat jejich dopady, ať už mají podobu regulací, plánování či přímého poskytování zboží a služeb v zájmu uspokojování potřeba občanů a rozvoje společnosti.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do ekonomie veřejného sektoru (dotace 2/0)
 
a.soukromý a veřejný sektor -- vymezení
b.
veřejný zájem, veřejná volba, veřejné finance

2.Tržní selhání a státní zásahy (dotace 10/6)
 
a.externality, veřejné statky, asymetrické informace
b.státní zásahy -- hledání optimálního public-private mixu
c.
internalizace, regulace, privatizace a konkurence

3.Veřejná volba (dotace 4/6)
 
a.
demokracie a efektivní alokace zdrojů
b.
vztah spravedlnosti a efektivnosti

4.
Veřejné výdaje (dotace 8/6)
 
a.
nerovnost v příjmech a její měření
b.
dopady a nástroje zmírňování důchodové disparity -- sociální zabezpečení, financování zdravotnictví a vzdělávání
c.optimalizace a zefektivnění veřejných výdajů -- analýza nákladů a užitků

5.
Veřejné příjmy (dotace 4/6)
 
a.
úvod do daňové teorie a politiky
b.
daňové efekty -- dopad daní
c.
daňové systémy, ekonomická a legislativní hlediska jejich výstavby

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
konzultace6 h
projektová práce
28 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
80 h
příprava prezentace
24 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, kde student prokazuje systematické znalosti z teorie veřejného sektoru v rozsahu tohoto kursu. Písemná zkouška je složena ze dvou částí. První část zkoušky pokrývá průřezově celý rozsah kursu. Tato část má charakter testu a její výsledek má 20% váhu v závěrečném hodnocení studenta. V rámci druhé části písemné zkoušky student vypracuje odpověď na dvě zadaná témata z vymezených zkouškových okruhů. Tato druhá část písemné zkoušky má váhu 60 % ve výsledném hodnocení studenta. Do konečného hodnocení studenta je s vahou 20 % započítán také výsledek semestrálního projektu, který je student zpracovává v rámci cvičení. Odevzdání a obhajoba projektu tvoří podmínku k udělení zápočtu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
A course in public economics. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. 413 s. ISBN 0-521-82877-5.
STIGLITZ, J E. Economics of the public sector. 3. vyd. New York: W. W. Norton, 2000. 823 s. ISBN 0-393-96651-8.

Doporučená:
AUERBACH, A J. -- FELDSTEIN, M S. Handbook of public economics. Amsterdam: Elsevier, 2007. 484 s. Handbooks in economics. ISBN 0-444-87667-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
Program N-RERA Regional Development, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2017.

Typ výstupu: