Sylabus predmetu OPR - Obecná produkce rostlinná (AF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OPR
Název předmětu česky: Obecná produkce rostlinná
Název předmětu anglicky:
General Plant Production
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předat posluchačům všeobecné profesní znalosti o efektivním využívání půdy, vegetačních a produkčních faktorů při hospodaření v krajinném prostoru. Naučit je analyzovat a řešit základní problémy při pěstování polních plodin, samostatně rozhodovat a plánovat pěstitelská opatření v rámci agrosystémů v zemědělské praxi s důrazem na omezení nedativních dopadů na půdu a na životní prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Vegetační a produkční faktory a jejich využívání při pěstování rostlin. Stanoviště a jeho charakteristiky, produktivita stanoviště, nosná kapacita prostředí, půdní úrodnost, bioenergetický potenciál půdy. (dotace 2/2)
2.Rozdělení produkčního území ČR do výrobních oblastí a rajonizace rostlinné produkce jako základ efektivního hospodaření. (dotace 2/2)
3.Systémové pojetí rostlinné produkce. Historie vývoje zemědělských systémů. (dotace 4/0)
4.
Možnosti regulace vzdušných, tepelných i vlhkostních poměrů v rizosféře zpracováním půdy, význam zpracování půdy. Půdní dospělost. Základní operace v systému zpracování půdy, zaorávání organické hmoty do půdy, zhutnění půd. (dotace 4/8)
5.Předseťová příprava půdy, seťové lůžko. Tradiční, půdoochranné a minimalizační technologie zakládání porostů jednotivých druhů polních plodin. (dotace 4/8)
6.
Zásady střídání plodin na půdě a osevní postupy jako faktor umožňující udržení úrodnosti půdy a rovnováhy v krajině. Ekologický význam střídání plodin, meziplodiny jako ochrana půdního fondu. Zařazení jednotlivých druhů plodin do osevního postupu. (dotace 6/8)
7.
Agrofytocenóza, definice a hospodářský význam, vztahy mezi jejími složkami, možnosti optimalizace. Ekologické limity při hospodaření na půdě. (dotace 3/0)
8.
Problematika trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce při různých způsobech hospodaření na půdě (konvenční, integrovaný, low input, ekologický, precizní zemědělství). Současné problémy rostlinné produkce v ČR, porovnání s agrárně vyspělými západními zeměmi (EU, USA). (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení10 h
práce v terénu
8 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
12 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou udělení zápočtu je účast a aktivita studenta na cvičeních, znalost semen polních plodin a plevelů, kvalita zpracování projektu osevního postupu. Ústní zkouška trvá cca 30 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOSTELANSKÝ, F. Obecná produkce rostlinná. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 212 s. ISBN 80-7157-765-0.
HŮLA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Minimalizace zpracování půdy. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-28-1.
KVĚCH, O. a kol. Osevní postupy. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1985. 203 s.
HŮLA, J. -- MAYER, V. Technologické systémy a stroje pro zpracování půdy. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. 35 s. Mechanizace. ISBN 80-7105-187-X.

Doporučená:
DEMO, M. Usporiadanie a využívanie pôdy v poľnohospodárskej krajine. 1. vyd. Nitra: SPU, 1998. 302 s. ISBN 80-7137-525-X.
Environmentally-Sound adaptable tillage. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008. 354 s. ISBN 978-963-05-8631-3.
WIERSEMA, J H. -- LEÓN, B. World Economic Plants : A Standard Reference. Boca Raton: CRC Press, 1999. 35 s. ISBN 0-8493-2119-0.
JONES, J B. Agronomic handbook: management of crops, soils, and their fertility. Boca Raton: CRC Press, 2003. 450 s. ISBN 0-8493-0897-6.
Principles of crop production: theory, techniques, and technology. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 740 s. ISBN 0-13-114556-8.
WILSON, G A. Multifunctional agriculture: a transition theory perspective. Wallingford: CABI , 2007. 374 s. ISBN 978-1-84593-256-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 26. 6. 2017.

Typ výstupu: