Sylabus predmetu STRM - Stromolezení (LDF - 2017/2018 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
STRM
Název předmětu česky: Stromolezení
Název předmětu anglicky:
Tree Climbing
Semestr:
2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Garantující ústav:
Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Karel Mikulenka (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (garant)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost teoretických východisek a praktického využití soudobých metod pro výstup no koruny stromu. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v korunách stromů a vyhledávání a hodnocení pracovních rizik. Optimalizační řešení volby technologických postupů a osobního vybavení, nákladová, environmentální a ostatní hlediska. Účinné poskytování první pomoci a záchrany osob z korun stojících stromů. Plánování a organizace Pokud absolvent předmětu ukončí předmět známkou výborně a při praktickém zápočtu získá 90 bodů ze sta, bude mu na vyžádání vydáno osvědčení o úspěšném absolvování předmětu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky, základní pojmy, diferenciace možných metod výstupu do korun stromů. Historie vývoje technik výstupu do korun stromů. Limitní faktory a specifika daných technik. Legislativní omezení práce v koruně stromů. (dotace 2/0)
2.
Seznámení se základními legislativními předpisy při výstupu do koruny stromů a práci v koruně stromu. Směrnice EP 2001/45/ES, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 28/2001 Sb. (dotace 2/0)
3.
Konstrukce a materiál textilních lan. Technické vlastnosti lan ovlivňující jejich použití. Životnost, péče,ochrana a kontrola textilních lan. Specifika využití lan různých konstrukcí a materiálových složení. (dotace 2/0)
4.
Teorie využívání uzlů v arboristice. Snížení nosnosti lan při využití uzlů. Teorie správného vázání a použití uzlů. Rozdělení uzlů podle způsobu použití. Praktický nácvik vázání uzlů. (dotace 2/0)
5.Diferenciace soudobých lanových technik při výstupu do koruny stromů a práci v koruně stromu. Jednolanová a dvoulanová technika, výhody nevýhody. Výstup do koruny, práce v koruně a bezpečný sestup. (dotace 2/0)
6.
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Bezpečnostní postroje, zachycovače a tlumiče pádu, přilby, polohovací zařízení, kladky, karabiny a blokanty. Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. (dotace 2/0)
7.
Poskytování první pomoci při úrazech spojených s provádění prací v arboristice, zejména při stromolezení. (dotace 2/0)
8.
Bezpečnostní normy a předpisy při použití dalších prostředků k výstupu do korun stromů. Žebříky, plošiny, způsoby jejich použití. (dotace 2/0)
9.
Záchrana osob ze stromů. Metody možných použití výstupu. (dotace 2/0)
10.
Organizace práce na pracovištích při stromolezeckých činnostech. Koordinace činností a způsoby dorozumívání, stanovení signálů. Kompetence a zodpovědnost při vymezování ohrožených prostorů. Předpisy při využívání nástrojů v koruně stromů. (dotace 2/0)
11.Zápočtový test znalostí bezpečnostních právních norem. Zápočtový test vázání uzlů. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
22 h0 h
práce v terénu
40 h
30 h
konzultace
8 h
19 h
příprava na zkoušku18 h43 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
10 h
příprava na průběžný test
10 h
10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
4 h
0 h
Celkem112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Týdenní blok bude ukončen praktickým zápočtem, při kterém osvědčí zvládnutí nacvičovaných pracovních postupů. Předvedené výkony studentů při praktickém zápočtu budou hodnoceny udělováním bodů. Max. počet bodů je 100, min. počet bodů pro udělení zápočtu je 70. Po udělení zápočtu studenti absolvují ústní zkoušku.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- LADRA, D. Technika pro arboristy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 227 s. ISBN 978-80-7375-948-3.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 300 s. ISBN 978-80-7375-840-0.
NERUDA, J. Elektronické texty – prezentace tezí přednášek a zadání do cvičení .  [online]. 2008. URL: https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/index.pl.
SUCHOMEL, J. -- BELANOVÁ, K. -- NERUDA, J. Analýza pracovných úrazov pri oprave a údržbe. In BLAŠKOVÁ, M. -- SUCHOMEL, J. Manažment ludského potenciálu v podniku. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2009, s. 295--303.
ULRICH, R. -- NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. Těžba náletových dřevin v ochranných pásmech železniční dopravní cesty. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 57 s. ISBN 978-80-7375-564-5.
Baumknoten für Kletterer und Bodenleute. 4. vyd. Stockelsdorf: Schlauverl., 2009. 72 s. ISBN 978-3-9810417-0-5.
Seilklettertechnik: Baumklettern, Geocaching, Höhlenklettern. 1. vyd. Norderstedt: Books on Demand, 2011. 199 s. ISBN 978-3-8423-4949-0.
Seilunterstützte Arbeitstechniken in der Baumpflege: SKT-B Kursskript. 3. vyd. Kenzingen: Subtilia Verlag, 2012. 68 s. ISBN 978-3-9814061-2-2.

Doporučená:
JÍLEK, J. Almanach lesního semenářství. Praha: Československé státní lesy a.s., 1951. 66 s.
VOSTŘÁK, J. -- NETOLICKÝ, J. Technika sběru semen ze stojících stromů. Praha: SZN, 1958. 60 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, 2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 5. 2017.

Typ výstupu: