Course syllabus DSAT - Dendrologie subtropů a tropů (LDF - ZS 2017/2018)


     Czech          English          


Kód předmětu:
DSAT
Název předmětu česky: Dendrologie subtropů a tropů
Název předmětu anglicky:
Dendrology of the Subtropics and Tropics
Semestr: ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: Lesnická botanika speciální nebo Pedologie subtropů a tropů nebo Bioklimatologie
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poznání vybraných druhů jehličnatých a listnatých dřevin dle morfologických znaků, znalost jejich pojmenování dle vědecké nomenklatury, umět posoudit dřeviny jako rostlinné organizmy v jednotě s jejich biotickým a abiotickým prostředím a ohodnotit dřeviny z hlediska produkce dřevní hmoty, znát dosah a účinnost vlastností jednotlivých druhů dřevin pro řešení praktického využití v lesním hospodářství ČR a v oblasti tropů a subtropů.
 
Obsah předmětu:
1.Obecná dendrologie (dotace 6/6)
 
a.
Náplň a úloha lesnické dendrologie. Životní formy dřevin. Proměnlivost druhu.
b.Taxonomie nahosemenných a krytosemenných
c.Ekologické vztahy dřevin v lesních porostech.
d.
cvičení : Morfologie dřevin, zadání seminární práce
cvičení: Větvičky v zimním stavu (pupeny)
cvičení : Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae

2.
Základy fytogeorafie (dotace 6/6)
 
a.
Chorologie. Areály dřevin. Migrace.
b.Vegetační zonálnost. Boreální lesy. Opadavé listnaté lesy.
c.
Výšková vegetační stupňovitost.
d.cvičení: exkurse BZA
cvičení: Pinaceae, Cupressaceae
cvičení: Fagaceae, Oleaceae, Ulmaceae

3.
Dřeviny Evropy a České republiky (dotace 6/4)
 
a.Vývoj dřevin na území ČR v době poledové, dřevinná skladba.
b.Introdukce, nejčastější introdukované dřeviny a jejich potenciální využití v lesnictví a krajině střední Evropy
c.
Význam dřevin pro člověka - praktické využití, historie a současnost.
Vliv antropické činnosti na dřeviny
d.
cvičení :Betulaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, Salicaceae
cvičení: Rosaceae, Berberidaceae, Solanaceae, Saxifragaceae, Elaeagnaceae, Magnoliaceae

4.
Dřeviny tropů a subtropů (dotace 10/12)
 
a.
Dřeviny subtropů - středomoří
b.
Dřeviny Afriky
c.Dřeviny Jižní a Stř. ameriky
d.Dřeviny Asie
e.Dřeviny Austrálie
f.
cvičení: Dřeviny subtropů - středomoří; Dřeviny Afriky; Dřeviny Jižní a Stř. ameriky; Dřeviny Asie; Dřeviny Austrálie
cvičení - zápočet

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
22 h
odborná exkurze2 h
konzultace
2 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
příprava na průběžný test
15 h
příprava prezentace
15 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání seminární práce v průběhu semestru
3 písemné testy na latinská jména druhů v průběhu semestru (3 x 25 obrázků, maximum bodů v každém testu je 100, maximum bodů ve všech testech je 300. Před praktickým poznáváním dřevin je nutno dosáhnout 200 bodů.)
zápočet -- praktické poznávání dřevin : poznat 80% druhů z jednotlivých skupin
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
Seznam druhů k jednotlivým částem zápočtu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka 20/ 15 min, písemná část 60% celkové známky/ ústní 40%. Seznam okruhů otázek je k dispozici na Dokumentovém serveru UIS
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae). 1st vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 127 s. ISBN 80-7157-760-X.
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae). 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 70 s. ISBN 80-7157-643-3.
TICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. Multimediální obrazový atlas dřevin.  [CD-ROM]. MZLU Brno. 2009. ISBN 978-80-7375-274-3.
ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Woody plants of the Czech Republic. 1st vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. 368 s. ISBN 978-80-87154-45-8.
ÚRADNÍČEK, L. Lesní hospodářství v tropech a subtropech - vybrané dřeviny. 1st vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1990. 113 s.
Svetové zdroje drevnej suroviny. 1st vyd. Zvolen: Bratia Sabovci, 2002. 97 s. ISBN 80-89029-43-4.
BOROTA, J. Tropical forests: some African and Asian case studies of composition and structure. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1991. 274 s. ISBN 0-444-98768-1.
MATĚJKA, V. Lesní hospodářství v tropech a subtropech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1979. 338 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 1. 8. 2017.

Type of output: