Sylabus predmetu ZT - Základy techniky (LDF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZT
Název předmětu česky:
Základy techniky
Název předmětu anglicky:
Basics of Technology
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout soubor vědomostí a znalostí nezbytných k pochopení nejdůležitějších souvislostí v oboru technika a technologie lesní výroby, k řešení úkolů a problémů vyplývajících ze vztahů mezi biologickými, ekologickými aj. požadavky na výrobu a technickými možnostmi zabezpečení těchto požadavků v každodenní činnosti s ohledem na ekonomickou účelnost. Vědomosti v předmětu získané mají být uplatněny při rozhodování o volbě vhodných technických prostředků všude tam, kde se stroje používají ke snižování podílu živé lidské a animální práce, ke zvyšování produktivity práce, zvyšování bezpečnosti a hygieny práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Nauky o materiálech (dotace 2/0)
2.
Části strojů (dotace 4/2)
3.
Strojírenská technologie (dotace 2/6)
 
a.
Dílenské praktikum - seznámení se s praktickými technologickými ukázkami obrábění, dělení a svařování materiálů
b.Laboratorní praktikum - základní servisní a diagnostické postupy v péči o techniku
c.
Návrh výrobního postupu součásti dimenzované nakreslené v rámci předchozích celků

4.
Metrologie a technické normy (dotace 0/4)
5.Stavba lesnických a jiných strojů v lesnictví používaných (dotace 4/2)
6.Technické kreslení (dotace 0/4)
7.
Pevnostních výpočty (dotace 0/6)
8.
Bezpečnost práce (dotace 1/0)
9.
Obrábění materiálů a praktické ukázky v dílenském provozu (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška13 h
0 h
cvičení26 h
0 h
konzultace
0 h20 h
příprava na zkoušku
30 h
50 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
10 h
příprava na průběžný test15 h
22 h
zpracování projektů
26 h
10 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Závěrečná zkouška, jejíž podmínkou je složený zápočet. Pro udělení zápočtu je rozhodující odevzdání a obhajoba semestrálního projektu, sestávajícího z výpočtové, výkresové a technologické části, odevzdání dílčích projektů a test z technického kreslení. Projekty a test jsou bodovány. Celkem nutno získat minimálně 120 bodů ze 140 dosažitelných bodů, v tom alespoň 20 bodů z testu.
Celkem bylo vypsáno 52 otázek ke zkoušce, která probíhá jak písemnou tak ústní formou. Trvání zkoušky je přibližně 1 hodina.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SKOUPÝ, A. -- KLVAČ, R. Základy techniky: (cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 80 s. ISBN 978-80-7375-838-7.
PETŘÍČEK, V. a kol. Základy strojnictví. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 237 s.
VLACH, B. Technologie obrábění a montáží. Praha: SNTL, 1990.
Strojírenská technologie 1: Nauka o materiálu - 1.díl. 2. vyd. Praha: Scientia, 1999. 216 s. ISBN 80-7183-150-6.
KOPECKÝ, Z. -- SKOUPÝ, A. -- HENEŠ, M. Animované modely kinematických mechanismů lesnické a dřevařské techniky.  [DVD-ROM]. 2007. URL: http://www.mendelu.cz.
BEŇO, P. Časti a mechanizmy strojov. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2001. 390 s. ISBN 80-228-0985-3.

Doporučená:
LEINVEBER, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky : pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: ALBRA, 2003. 865 s. ISBN 80-86490-74-2.
LEINVEBER, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 3. vyd. Úvaly: ALBRA, 914 s. ISBN 80-7361-033-7.
LEINVEBER, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 2. vyd. Úvaly: ALBRA, 907 s. ISBN 80-7361-011-6.
SEKEREŠ, J. -- TURIS, J. Základy strojníctva. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1999. 199 s. ISBN 80-228-0799-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2017.

Typ výstupu: