Sylabus předmětu PNLH - Právní normy v lesním hospodářství (LDF - LS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PNLH
Název předmětu česky:
Právní normy v lesním hospodářství
Název předmětu anglicky:
Legislative Norms in Forestry
Semestr: LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Dr. Ing. JUDr. Martin Flora
Garantující ústav: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Dr. Ing. JUDr. Martin Flora (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se systémem práva a prameny práva v České republice, s principy tvorby právních norem a jejich publikace (Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv) a poskytnout jim základní přehled práva jak v oblasti práva veřejného, tak i soukromého souvisejícího s odvětvím LH.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod - normativní systémy, normativní systém právní, právní norma, prameny práva, systém práva. (dotace 2/0)
2.
Základy evropského práva - vývoj evropské integrace, Evropská společenství, Evropská unie a její orgány, primární a sekundární evropské právo a jeho prameny (dotace 2/0)
3.
Základy ústavního práva - zákonodárná moc a soudní moc ČR (dotace 2/0)
4.
Základy ústavního práva - výkonná moc v ČR, vláda, ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy, orgány státní správy, orgány územní a zájmové samosprávy, kraj, obce a jejich postavení (dotace 2/0)
5.Základy správního práva, správní řád, základní zásady správního řízení, průběh správního řízení, zvláštní formy správního řízení (vodoprávní řízení, stavební řízení apod.) (dotace 2/0)
6.
Základy správního práva - správa katastru nemovitostí, územní plánování a stavební řád (dotace 2/0)
7.
Základy práva životního prostředí - zákon o životním prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, Státní fond životního prostředí, poskytování informací o životním prostředí (dotace 2/0)
8.
Ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana vod a nakládání s vodami (dotace 2/0)
9.
Ochrana přírody a krajiny (dotace 2/0)
10.Lesní zákon (dotace 2/0)
11.Prováděcí vyhlášky k lesnímu zákonu (dotace 2/0)
12.
Doplňující předpisy lesního práva - zákon o ČIŽP, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dotace 2/0)
13.
Evropské lesní právo, Program rozvoje venkova a OP Životního prostředí (dotace 2/0)
14.Mezinárodní lesní právo, mezinárodní úmluvy o ochraně životního prostředí (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
10 h
konzultace
2 h
3 h
projektová práce
3 h
7 h
příprava na zkoušku
40 h
50 h
příprava na průběžné hodnocení
23 h
15 h
příprava prezentace
2 h
7 h
zpracování protokolů
6 h
10 h
zpracování projektů
8 h
10 h
Celkem112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - ústní zkouška

Požadavky na ukončení předmětu:

- ústní zkouška (3 otázky, příprava na odpovědi 15 minut, vlastní zkoušení 30 minut)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Lesní zákon: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 290 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-425-3.
Lesní zákon v teorii a praxi: Úplné znění prováděcích předpisů s komentářem. 1. vyd. Písek: Matice lesnická, 1997. 440 s.
Lesní zákon v teorii a praxi: úplné znění zákona s komentářem. 1. vyd. Písek: Matice lesnická, 1996. 189 s.
FLORA, M. Právo v lesním hospodářství. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999. 98 s. ISBN 80-7157-411-2.
MATĚJÍČEK, J. -- PRČINA, A. Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie. 2. vyd. VÚLHM Strnady: MZe ČR, 2008. 348 s. 1. ISBN 978-80-86461-96-0.

Doporučená:
Lesní zákon v teorii a praxi: Vzory podání, smluv a rozhodnutí. 1. vyd. Písek: Matice lesnická, 1995. 162 s.
FLORA, M. Evropské právo v lesním hospodářství. In DUDÍK, R. Ekonomické a právní aspekty lesnicko-dřevařského sektoru ČR po vstupu do EU. MZLU v Brně: 2004, s. 78--85. ISBN 80-7157-782-0.
DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. C.H. Beck, 2010. 629 s. Právnické učebnice ;. ISBN 978-80-7400-338-7.
DAMOHORSKÝ, M. Zákony k ochraně životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 1999. 451 s. ISBN 80-7179-252-7.
JANČÁŘOVÁ, I. Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí: vybrané otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 185 s. Spisy právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Uuniversitatis Brunensis. ISBN 80-210-1723-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 4. 2017.

Typ výstupu: