Sylabus předmětu PEU - Právo EU (FRRMS - LS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PEU
Název předmětu česky: Právo EU
Název předmětu anglicky:
EU law
Semestr: LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. JUDr. Martin Janků, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout znalosti o právní úpravě vnitřního a vnějšího práva v rámci společného trhu EU v procesu kontinuálního vývoje primárního a sekundárního práva EU soudní judikatury a právní doktríny
 
Obsah předmětu:
1.
Vznik ES a EU (dotace 2/1)
2.
Institucionální struktura EU - hlavní orgány, pravomoci (dotace 2/1)
3.
Provádění a soudní ochrana práva EU (dotace 2/1)
4.
Základy právní úpravy vnitřního trhu EU - čtyři svobody trhu (dotace 4/2)
5.Hospodářská soutěž v EU - ochrana fungování vnitřního trhu (dotace 4/2)
6.Ochrana spotřebitele v EU - odpovědnost za vadné výrobky, ochrana hospodářských zájmů spotřebitele (dotace 2/1)
7.
Společnosti práva EU a harmonizace minimálních požadavků obchodního práva členských států (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
24 h
14 h
seminář
12 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h
58 h
příprava na průběžný test
20 h
0 h
příprava prezentace
0 h
15 h
zpracování seminární práce16 h25 h
Celkem112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Výuka je zakončena udělením zápočtu, jehož získání je vázáno na úspěšnou prezentaci vybraného případu z judikatury ESD k evropskému hospodářskému právu (50 %) a splnění minimální účasti na seminářích (50%)
Zakončení předmětu je podmíněno získáním požadovaného počtu bodů za zápočet (30 %) a absolvování písemného zkušebního testu (70 %). Absolvování testu závisí na získání alespoň 58 % bodů z maximálně možných.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANKŮ, M. -- JANKŮ, L. Právo EU po Lisabonské smlouvě. 1. vyd. Ostrava: KEY publishing Ostrava, 2012. 274 s. edice Právo. ISBN 978-80-7418-152-8.
TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vyd. Praha: Leges, 2010. 301 s. Student. ISBN 978-80-87212-60-8.

Doporučená:
SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. Praha: C. H. Beck, 2011. 362 s.
SVOBODA, P. -- ARNOLD, R. -- TICHÝ, L. Evropské právo. Praha: C. H, Beck, 2010.
WEATHERILL, S. Cases and materials on EU law. 9. vyd. Oxford: New York :, 2010. 710 s. ISBN 978-0-19-956225-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 10. 2. 2017.

Typ výstupu: