Sylabus předmětu ZPE - Podniková ekonomika I (PEF - LS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZPE
Název předmětu česky:
Podniková ekonomika I
Název předmětu anglicky:
Business Economics I
Semestr: LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (garant, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá základní informace, vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomiky podniku jako předpoklad pro výkon řídících a ekonomických funkcí v podnicích. Předmět plní integrující funkci - dává do souladu poznatky z dílčích podnikových oblastí a zdůrazňuje souvislosti a návaznosti mezi nimi.
 
Obsah předmětu:
1.
úvod do podnikové ekonomiky, podnik, podnikání, typologie podniků (dotace 2/2)
 
a.
podnik a jeho funkce
b.organizačně-právní formy podniku
c.
formy integrace podniků

2.
finanční základna podniku a její alokace (dotace 3/3)
 
a.
koloběh a obrat kapitálu v rámci podniku
b.
vlastní a cizí zdroje, dlouhodobý a oběžný majetek
c.determinanty majetkové struktury, podnikové investice a optimální struktura kapitálu
d.
rozvaha

3.
transformační procesy v podniku a jejich technickoekonomické souvislosti (dotace 5/4)
 
a.
výrobní základna podniku, struktura vstupů a jejich produktivita
b.
produkce a náklady, klasifikace a kalkulace nákladů, cena produktu
c.
výkony podniku, jejich zachycení a měření
d.
optimalizace zásob podniku

4.
výsledek hospodaření podniku a jeho analýza (dotace 4/3)
 
a.
hospodářský výsledek činností podniku, výkaz zisků a ztrát
b.
nákladové a výnosové souvislosti tvorby hospodářského výsledku
c.
bod zvratu, maximalizace zisku
d.
peněžní toky a hospodářský výsledek, výkaz cash flow

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
16 h
cvičení
14 h
0 h
příprava na zkoušku
42 h
82 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h0 h
příprava na průběžný test42 h0 h
zpracování projektů
0 h
42 h
Celkem
140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení studentů na cvičeních je založeno na dvou zápočtových písemných pracích (zpravidla 7. výukový týden a 13. výukový týden) a na aktivní účasti ve cvičení. Požadavky kladené na obě písemné práce jsou stejné a pro úspěšné splnění zápočtu musí student dosáhnout minimálně 60% bodů z každé z nich.
Zkouška je v písemné formě a student se k ní přihlašuje až po udělení zápočtu. Pro úspěšné absolvování zkoušky musí student dosáhnout minimálně 60% bodů.
Celková známka z předmětu je pak dána prostým součtem bodového hodnocení ze zkoušky a ze cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SYNEK, M. -- KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 498 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3.
MARTINOVIČOVÁ, D. -- KONEČNÝ, M. -- VAVŘINA, J. Úvod do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4.

Doporučená:
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. Aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 2. 2017.

Typ výstupu: