Sylabus předmětu KOZA - Konstrukce zastřešení (LDF - LS 2016/2017)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KOZA
Název předmětu česky:
Konstrukce zastřešení
Název předmětu anglicky:
Roof Structures
Semestr:
LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s návrhy a posouzením konstrukcí tvořící zastřešení objektů.
Učební látka je zaměřena na běžné konstrukce šikmých střech, na střešní konstrukce na velká rozpětí, na prostorové střešní konstrukce a na ploché střechy.
Rozbor problematiky je z hledisek konstrukčních a statických, z hledisek požadavků stavební fyziky, zejména z hledisek tepelně technických a vlhkostních, a z hledisek požadavků požární ochrany.
 
Obsah předmětu:
1.Požadavky na střešní plášť, konstrukční skladby střešního pláště a nosné konstrukce střech. (dotace 1/1)
 
a.
Funkční požadavky na střešní plášť, odborná terminologie.
b.
Šikmé a ploché střechy a základní konstrukční skladby střešního pláště.
c.
Typy nosných konstrukcí střech.

2.
Konstrukce šikmých střech (dotace 3/3)
 
a.Konstrukční principy šikmých střech, zajištění prostorové tuhosti střech.
b.Dřevěné krovy. Krokvová soustava, původní hambálková soustava a vlašský krov.
c.Konstrukce novodobých krovů, novodobé hambálkové krovy.
d.
Konstrukce valbových a polovalbových střech.
e.
Vikýře a střešní okna.

3.
Příhradové střešní konstrukce. (dotace 2/2)
 
a.
Typy příhradových střešních konstrukcí. Střešní vazníky.
b.
Prostorové prutové konstrukce.

4.
Ploché střechy. (dotace 3/3)
 
a.
Ploché střechy, principy řešení. Jednoplášťové ploché střechy.
b.
Dvouplášťové ploché střechy.

5.
Střešní krytiny a materiály, povrchové úpravy střešní krytiny. (dotace 1/1)
 
a.Typy střešních krytin a materiálů, povrchové úpravy střešní krytiny.
b.Vybrané konstrukční detaily u střešních konstrukcí.

6.
Stavební fyzika, protipožární ochrana a statický výpočet. (dotace 4/4)
 
a.
Tepelně technické požadavky a vlhkostní problémy.
b.
Protipožární ochrana.
c.Výpočet zatížení na střešní konstrukci, statické posouzení jednoduché střešní konstrukce.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
28 h
zpracování projektů
28 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení zápočtem a zkouškou.
Podmínkou zápočtu bude vypracování dílčích projektů z jednotlivých témat. Ukončení předmětu písemnou zkouškou (délka cca 1 h, max. počet bodů: 30, min. 16).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HAVÍŘOVÁ, Z. Dřevěné nosné konstrukce šikmých střech. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. 2003. sv. 3, č. 1, s. 57--58. ISSN 1213-6212.
STRAKA, B. a kol. Konstrukce šikmých střech. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 230 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-4205-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 4. 2017.

Typ výstupu: