Sylabus predmetu ZBPT - Základy bezpečnosti práce (ICV - ZS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZBPT
Název předmětu česky:
Základy bezpečnosti práce
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základního přehledu o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a prevence závažných havárií
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky řízení rizik (dotace 2/2)
2.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dotace 4/2)
3.
Identifikace a hodnocení rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dotace 4/2)
4.
Hygiena práce a pracovního prostředí (dotace 2/1)
5.
Bezpečnost vyhrazených zařízení (dotace 2/1)
6.
Požární ochrana (dotace 2/1)
7.
Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení (dotace 2/1)
8.
Protivýbuchová ochrana (dotace 2/1)
9.
Úvod do bezpečnostního inženýrství (dotace 2/1)
10.Postup hodnocení rizik z hlediska zákona o prevenci závažných havárií (dotace 2/1)
11.
Základní metody identifikace a hodnocení rizik z hlediska zákona o prevenci závažných havárií (dotace 2/1)
12.
Hodnocení environmentálních rizik (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
8 h
cvičení
28 h
0 h
příprava na zkoušku
14 h
45 h
zpracování seminární práce20 h37 h
Celkem
90 h
90 h
 
Požadavky na ukončení:
Projekt, zápočtová písemka.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FERRET, E. -- HUGHES, P. Introduction to Health and Safety at Work. Oxford: Elsevier Limited, 2009. 443 s. ISBN 978-0-7506-8503-0.
NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 258 s. ISBN 978-80-7357-556-4.

Doporučená:
Právní a technické předpisy vztahující se k oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 10. 11. 2017.

Typ výstupu: