Sylabus předmětu FZTT - Fyzikální základy techniky (ICV - ZS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FZTT
Název předmětu česky: Fyzikální základy techniky
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující: doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá znalosti o odborné terminologií, fyzikálních dějích a využití obecných pojmů a poznatků. Student bude seznámen s fyzikální podstatou dějů v technické praxi. Student získá základní dovednosti v ovládání přístrojů a realizaci měření. Dále získá dovednosti v řešení problémů technického charakteru.
 
Obsah předmětu:
1.
Místo a úloha předmětu (dotace 2/0)
 
a.
Základní terminologie
b.
Základní veličiny

2.
Měření, technická terminologie (dotace 2/0)
3.
Fyzikální stavy a děje (dotace 4/0)
 
a.
Energie
b.Práce

4.
Energetické transformace (dotace 2/0)
5.
Základní vratné a nevratné změny, Carnotův cyklus (dotace 4/0)
6.
Páry (dotace 4/0)
 
a.
Vznik par
b.
Vlhký vzduch
c.Určení základních veličin jednotlivých stavů

7.
Tekutiny (dotace 4/0)
8.
Hydraulické mechanismy (dotace 4/0)
 
a.Základní zákonitosti hydrostatiky
b.
Základní zákonitosti hydrodynamiky

9.
Kinetická teorie plynů, entropie (dotace 2/0)
10.Laboratorní úlohy (dotace 0/28)
 
a.
Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
b.
Určení modulu pružnosti v tahu
c.
Měření účinnosti slunečního kolektoru
d.
Kalibrace termočlánku
e.
Kompresory a vývěvy
f.
Výměník tepla
g.Sušárna
h.
Tepelné čerpadlo

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h18 h
cvičení
28 h0 h
laboratorní práce
42 h0 h
příprava na zkoušku
22 h56 h
příprava na průběžný test
0 h
18 h
zpracování protokolů
20 h
48 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, zkouška. Zápočet je udělován za úspěšnou obhajobu 10ti laboratorních protokolů. Při obhajobě je kladen důraz na věcnou a formální správnost a dále na prokázání znalostí potřebných praktických i teoretických postupů.
bodů.
Zkouška je ústní, student si losuje podle kvality vypracování laboratorních písemných prací 2-3 otázky.
Seznam otázek je zveřejněn na internetu. Minimálně jedna z otázek je zaměřena na řešení zadaného teoretického problému.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. FYZIKA vybrané části. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
BARTOŇ, S. Fyzika I v řešených příkladech. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 174 s. ISBN 978-80-7375-559-1.
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. Mechanika tekutin I. 1. vyd. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 211 s. ISBN 978-80-7375-283-5.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- KOMRSKA, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- ŠTRUNC, M. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. 328 s. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- LENCOVÁ, B. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
BUCHAR, J. -- SEVERA, L. Fyzika I. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 159 s. ISBN 80-7157-382-5.
FILÍPEK, J. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. -- SEVERA, L. Animované laboratorní cvičení z fyziky. , verze elektronická. [CD-ROM]. MZLU Brno. 2009. ISBN 978-80-7375-284-2.

Doporučená:
BUCHAR, J. Fyzika II. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1990. 225 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 2. 12. 2016.

Typ výstupu: