Sylabus předmětu ZBPT - Základy bezpečnosti práce (ICV - LS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZBPT
Název předmětu česky:
Základy bezpečnosti práce
Název předmětu anglicky:
Fundamentals of Work Safety
Semestr:
LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základního přehledu o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a prevence závažných havárií
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky řízení rizik (dotace 2/2)
2.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dotace 4/2)
3.
Identifikace a hodnocení rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dotace 4/2)
4.
Hygiena práce a pracovního prostředí (dotace 2/1)
5.
Bezpečnost vyhrazených zařízení (dotace 2/1)
6.Požární ochrana (dotace 2/1)
7.Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení (dotace 2/1)
8.
Protivýbuchová ochrana (dotace 2/1)
9.
Úvod do bezpečnostního inženýrství (dotace 2/1)
10.
Postup hodnocení rizik z hlediska zákona o prevenci závažných havárií (dotace 2/1)
11.Základní metody identifikace a hodnocení rizik z hlediska zákona o prevenci závažných havárií (dotace 2/1)
12.
Hodnocení environmentálních rizik (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
8 h
cvičení28 h
0 h
příprava na zkoušku
14 h45 h
zpracování seminární práce20 h37 h
Celkem
90 h
90 h
 
Požadavky na ukončení:
Projekt, zápočtová písemka.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FERRET, E. -- HUGHES, P. Introduction to Health and Safety at Work. Oxford: Elsevier Limited, 2009. 443 s. ISBN 978-0-7506-8503-0.
NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 258 s. ISBN 978-80-7357-556-4.

Doporučená:
Právní a technické předpisy vztahující se k oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 10. 11. 2017.

Typ výstupu: