Sylabus predmetu RRBP - Bakalářská práce (FRRMS - LS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRBP
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Irena Býčková (zkoušející)
RNDr. Jan Caha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Dvořák (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Hvizdová, PhD. (zkoušející)
Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D. (zkoušející)
Katerina Kedron, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Martin Kovanič, MA, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (garant, zkoušející)
PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (zkoušející)
MgA. Ing. Barbora Podhrázská (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eduardo Alfredo von Bennewitz Álvarez, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity:
Bakalářský seminář
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je zpracování vlastní bakalářské práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
Práce má mít rozsah 1,5 - 3 AA.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace10 h5 h
příprava prezentace
20 h25 h
zpracování projektů
250 h
250 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen udělením zápočtu vedoucím práce při odevzdáním bakalářské práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1999. 110 s. ISBN 80-7067-841-0.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.
Science research writing. London: Imperial College Press, 257 s. ISBN 978-1-84816-309-6.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.

Doporučená:
NĚMEC, J., ŠEDINOVÁ, P. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce [online]. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. Dostupný z WWW: <http://www.ped.muni.cz/ wstud/download/DPaBP.rtf>.
ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
KUKRECHTOVÁ, M. Co je to bibliografická citace a proč citujeme *online+. Karviná : Regionální knihovna Karviná, 2008 *cit. 2010-01-18+. Dostupný z WWW: <http://www.rkka.cz/KVC/ bibliograficke_citace_a_proc_citujeme.ppt>.
ŠEDINOVÁ, P., NEDOMOVÁ, M., KŘIVÁNEK, P. Jak správně citovat *online+. Brno : Elportál, Masarykova univerzita, 2006. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/?id=702636>. ISSN 1801-128X.
TICHÁ, L., et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce *online+. Praha : Ústřední knihovna ČVUT, 2009. Dostupný z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/studium/vskp/jak_psat_vskp.pdf>.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 10. 1. 2017.

Typ výstupu: