Sylabus predmetu RRPEKA - Podniková ekonomika v AJ (FRRMS - LS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRPEKA
Název předmětu česky: Podniková ekonomika v AJ
Název předmětu anglicky:
Business Economics in English
Semestr:
LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Garantující ústav:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
ne Podniková ekonomika
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získat znalosti o ekonomickém a finančním systému podniku, schopnost aktivně ovlivńovat výsledek hospodaření podniku a schopnost navrhovat řešení problémů v oblasti ekonomiky podniku.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia (dotace 1/0)
2.Podnik, podnikání, podnikové formy (dotace 1/0)
3.Ekonomický systém podniku (dotace 2/0)
4.Technicko-ekonomické souvislosti hospodářské činnosti podniků (dotace 4/0)
5.
Finanční základna podniku a její alokace v majetku podniku (dotace 4/2)
6.
Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku (dotace 6/8)
7.
Obrat peněžních toků v podniku (dotace 2/4)
8.
Riziko v podnikání (dotace 2/0)
9.
Základy investičního rozhodování podniku (dotace 2/6)
10.
Základy analýzy ekonomického rozvoje podniku (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
17 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
15 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška písemnou formou. Vykonání zkoušky je podmíněno udělením zápočtu na základě požadovaného počtu bodů, které je možné získat za aktivní účast na cvičeních, kontrolní a zápočtový test.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAYE, M. Managerial Economics and Business Strategy. New York: McGraw - Hill, 2006. 620 s.
Managerial economics. 12. vyd. Australia: South-Western/Cengage Learning, 2009. 836 s. ISBN 978-0-324-58831-6.
The new managerial economics. Boston: Houghton Mifflin Co., 363 s. ISBN 0-395-82835-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RERA Regional Development, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2016.

Typ výstupu: