Sylabus predmetu RRPEK - Podniková ekonomika (FRRMS - LS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRPEK
Název předmětu česky:
Podniková ekonomika
Název předmětu anglicky: Business Economics
Semestr:
LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Podniková ekonomika v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získat znalosti o ekonomickém a finančním systému podniku, schopnost aktivně ovlivńovat výsledek hospodaření podniku a schopnost navrhovat řešení problémů v oblasti ekonomiky podniku.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia (dotace 1/0)
2.
Podnik, podnikání, podnikové formy (dotace 1/0)
3.
Ekonomický systém podniku (dotace 2/0)
4.
Technicko-ekonomické souvislosti hospodářské činnosti podniků (dotace 6/4)
5.
Finanční základna podniku a její alokace v majetku podniku (dotace 4/0)
6.Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku (dotace 6/10)
7.Obrat peněžních toků v podniku (dotace 2/4)
8.
Riziko v podnikání (dotace 2/0)
9.
Základy investičního rozhodování podniku (dotace 2/6)
10.
Základy analýzy ekonomického rozvoje podniku (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
18 h
cvičení
28 h0 h
příprava na zkoušku
50 h
60 h
příprava na průběžné hodnocení
17 h
40 h
příprava na průběžný test
10 h
0 h
příprava prezentace
15 h
0 h
zpracování seminární práce
20 h
50 h
Celkem168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška písemnou formou. Vykonání zkoušky je podmíněno udělením zápočtu na základě požadovaného počtu bodů, které je možné získat za aktivní účast na cvičeních, kontrolní a zápočtový test.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŽIVĚLOVÁ, I. Podniková ekonomika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7375-781-6.
SYNEK, M. -- KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 498 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3.
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
WÖHE, G. -- KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2.
ŽIVĚLOVÁ, I. Business economics. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7375-848-6.
EARL, P E. Business economics: a contemporary approach. Maidenhead [u.a.: McGraw-Hill Education, 2005. 561 s. ISBN 0-07-710392-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2016.

Typ výstupu: