Sylabus predmetu OKAJ - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - LS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OKAJ
Název předmětu česky: Obchodní jazyk - angličtina
Název předmětu anglicky:
Language in Business - English
Semestr:
LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Eva Bumbálková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Marie Lahodová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě Personální finance
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj odborných jazykových znalostí a dovedností studenta zaměřených na obchodní jazyk úrovně B2-C1. Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu, procvičí schopnost komunikovat v simulovaných situacích pracovního života a prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.Business or pleasure? (dotace 0/2)
 
a.
Firemní společenské akce, neformální rozhovory (small talk)
b.
Opakování typů přítomných časů

2.Relationship-building (dotace 0/2)
 
a.
Budování kontaktů (networking)
b.
Slovesné vzorce (gerundium a infinitiv)

3.
Information exchange (dotace 0/2)
 
a.
Meetingy, parafrázování, vyjasnění nesrovnalostí.
b.
Kondicionály.

4.
Leading meetings (dotace 0/4)
 
a.
Příprava a vedení porady.
b.
Spojovací výrazy vyjadřující kontrast, důsledek a závěr.

5.
Making decisions (dotace 0/2)
 
a.
Rozhodování. Krizový management.
b.
Určité a neurčité členy.

6.
Promoting your ideas (dotace 0/2)
 
a.
Prezentace: veřejný projev obecně. Prodejní řeč (sales pitch).
b.
Frázová slovesa. Pasivum.

7.
Making an impact (dotace 0/2)
 
a.Prezentace: efektivní zahájení a zakončení.
b.
Rétorické techniky.

8.
Voice and visuals (dotace 0/2)
 
a.
Prezentace- vizuální materiály. Zpětná vazba prezentujícímu.
b.
Modální slovesa.

9.
Emailing (dotace 0/2)
 
a.
Emailová komunikace.
b.
Předložkové vazby.

10.Problems on the phone (dotace 0/2)
 
a.
Telefonování. Stížnosti klientů.
b.
Zdvořilé prosby a otázky.

11.Out and about (dotace 0/2)
 
a.
Obchodní cesty.
b.
Časy určené pro vypravování.

12.Negotiating deals (dotace 0/2)
 
a.
Vyjednávání- styl, slovní zásoba.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
0 h
6 h
cvičení28 h0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na zkoušku
12 h
18 h
příprava na průběžný test
16 h
22 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. V každém ze dvou průběžných testů o 25 otázkách (doba vypracování je 20 minut) může student získat maximálně +5 bodů, minimálně -5 bodů, které se započítávají do výsledku závěrečného zápočtového testu. Zápočtový test o 50 otázkách je psán elektronickou formou, časový limit je 40 minut, student může získat od 0 do 50 bodů. Ústní zkoušku tvoří diskuze a popis obrázků na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku zápočtového testu a ústní části. Škála celkového hodnocení je stanovena následovně: 100-93 bodů=A, 92-85=B, 84-77=C, 76-69=D, 68- 60=E, 59 a méně=F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ALLISON, J. -- POWELL, M. In Company 3.0 Upper Intermediate Student´s Book Pack. London: Macmillan, 2014. 158 s. ISBN 978-0-230-45535-1.
MURPHY, R. English Grammar in Use Fourth Edition. Cambridge: CUP, 2012. 380 s. ISBN 978-0-521-18939-2.

Doporučená:
SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.
TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.
EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 1. 2. 2017.

Typ výstupu: