Sylabus předmětu EP-AJ - Pedagogická psychologie (ICV - ZS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EP-AJ
Název předmětu česky:
Pedagogická psychologie
Název předmětu anglicky:
Educational Psychology
Semestr:
ZS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je objasnit a pochopit východiska, souvislosti a důsledky vybraných poznatků z oblasti psychologie učení, vyučování a výchovy pro realizaci kvalitní výukové činnosti učitele střední školy.
 
Obsah předmětu:
1.
Podmínky a obecné zákony učení (dotace 2/1)
2.
Strukturování učiva, vyučovací a učební strategie (dotace 4/2)
3.
Výsledky, druhy a styly učení (dotace 6/3)
4.Motivace žáků k učení a jejich autoregulace (dotace 2/1)
5.Kontrola a hodnocení žáků střední školy (dotace 2/1)
6.Psychologické základy didaktických a výchovných zásad (dotace 2/1)
7.Psychologické aspekty výchovy, sebevýchovy, převýchovy a kázně žáků středních škol (dotace 4/2)
8.
Neprospívání a zvládání školní zátěže žáků (dotace 2/1)
9.
Formativní vlivy působící na osobnost žáka (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h
0 h
cvičení
14 h0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku
98 h
124 h
Celkem
140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Dva individuální úkoly na témata: Zvládání školní zátěže žáka střední školy a Řešení kázeňských problémů na střední škole; ústní zkouška zaměřená na základní tematické celky psychologie učení, psychologie vyučování a psychologie výchovy
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČÁP, J. -- MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 978-80-7367-273-7.
FONTANA, D. Psychologie pro školní praxi. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 978-80-7367-725-1.
KUCHARSKÁ, A. -- BENDL, S. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7290-366-5.
LINHARTOVÁ, D. Psychologie pro učitele. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 257 s. ISBN 978-80-7375-222-4.
URBANOVSKÁ, E. Sociální a pedagogická psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 97 s. ISBN 80-244-1410-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 22. 11. 2016.

Typ výstupu: