Sylabus predmetu ZPTDD - Základní procesy těžby a dopravy dříví (LDF - LS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZPTDD
Název předmětu česky:
Základní procesy těžby a dopravy dříví
Název předmětu anglicky:
Basic Processes of Extraction and Transport Timber
Semestr:
LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat znalosti teoretických východisek a jejich aplikací v konstrukčních principech technických prostředků ve standardních technologiích těžební činnosti LH zahrnujících základní fáze: motomanuální těžba, pozemní soustřeďování dříví, odvoz dříví po pozemních komunikacích, druhování, evidence a prodej dříví. Znalost technickoekonomických parametrů a praktického diferencovaného uplatnění technických prostředků a jejich soustav v současných podmínkách LH všech forem. Poskytnout nezbytné vědomosti pro plánování, řízení a vyhodnocování těžební činnosti lesního hospodářství. Zvládnout zásady optimalizované volby těžebních a dopravních technologií respektujících ochranu lesních ekosystémů, technické parametry strojů, bezpečnost práce a ekonomickou přijatelnost.
 
Obsah předmětu:
1.
Sortimenty surového dříví. Vady dříví. Technologická jakost dříví. Zaměnitelnost sortimentů dříví. Druhování. Měření, příjem, evidence, kontrola, skladování, ochrana a prodej dříví. (dotace 2/2)
 
a.
Příjem a evidence dříví. Číselník. Odvozní lístek. Evidence pohybu dříví. Výkaz skladu. Kmenové profily. Objemová hmotnost dřeva. Moderní způsoby elektronické evidence dříví. Elektronické záznamníky dat a demonstrace jejich použití na příkladu přístrojů firmy Latschbacher -- rozdíly mezi typy EG 20 a TDS RECON 200X BT + Wlan.
Program č. 1: Číselník dlouhého dříví.

2.Manipulační sklady a doprava dříví po železnici. Technická a technologická řešení manipulačních skladů dříví. (dotace 2/2)
 
a.
První polovina studijní skupiny: Prezentace hlavních znaků vad dříví a nácvik jejich rozpoznávání. Demonstrace a nácvik postupů při měření a druhování dříví. Program č. 2: Záznam vydruhovaného kmene.
b.
Druhá polovina studijní skupiny: Prezentace hlavních znaků vad dříví a nácvik jejich rozpoznávání. Demonstrace a nácvik postupů při měření a druhování dříví. Program č. 2: Záznam vydruhovaného kmene.

3.
Organizace práce v těžební činnosti. Výrobně-technické podmínky v těžbě a dopravě dříví. Specifika předmýtní a mýtní těžby. (dotace 2/2)
 
a.
První polovina studijní skupiny: Praktický nácvik obsluhy přístrojů TDS RECON 200X BT + Wlan
b.
Druhá polovina studijní skupiny: Prezentace hlavních znaků vad dříví a nácvik jejich rozpoznávání. Demonstrace a nácvik postupů při měření a druhování dříví. Program č. 2: Záznam vydruhovaného kmene.

4.Terénní klasifikace a technologická typizace. Směr kácení stromů. Doba těžby dříví. Zásady předvýrobní a povýrobní úpravy pracoviště. (dotace 2/2)
 
a.
Praktické zásady druhování a prodeje dříví v současných podmínkách lesního hospodářství v ČR a zahraničí. Variantní systémy přejímky dříví u odběratele (klasická přejímka s využitím měření rozměrů dříví, hmotnostní přejímky ATRO a LUTRO).
Program č. 3: Sestavení jednoduché kupní smlouvy pro prodej dříví.

5.
Podvozky a pohony traktorů a tahačů. Pneumatiky standardní a nízkotlaké, řetězy na kola, pásy a kolopásy. Tlaky na půdu -- základy terramechaniky. Vývoj traktorů a tahačů pro soustřeďování dříví. (dotace 2/2)
 
a.Praktické zásady druhování a prodeje dříví v současných podmínkách lesního hospodářství v ČR a zahraničí. Variantní systémy přejímky dříví u odběratele (klasická přejímka s využitím měření rozměrů dříví, hmotnostní přejímky ATRO a LUTRO).
Program č. 3: Sestavení jednoduché kupní smlouvy pro prodej dříví.

6.Charakteristika konstrukčních řešení a užitných parametrů speciálních lesních traktorů a tahačů. Malé technické prostředky pro soustřeďování dříví. Výkonnostní parametry prostředků pro soustřeďování dříví vlečením. (dotace 2/2)
 
a.
Technické parametry a technologické vlastnosti vybavení univerzálních kolových traktorů pro soustřeďování dříví: navijáky, štít, lanové hubice, klešťový závěs, radlice, čelní rampovače, klanicová nástavba, atd.

7.
Kombinované soustřeďování dříví. Farmářské technologie. Bezúvazkové soustřeďování dříví: vyvážecí soupravy a vyvážeče, traktory s drapáky a svěrnými opleny, jejich konstrukce, způsoby a podmínky použití, výkonnostní parametry. (dotace 2/2)
 
a.
Základní pracovní postupy při úvazkovém a bezúvazkovém soustřeďování dříví UKT a SLKT. Program č. 4: Příprava pracoviště (rozčlenění a zpřístupnění porostu) pro různé způsoby soustřeďování dříví.

8.Vozidla a technologie pro odvoz dříví. Nakládání - skládání, přepravní systémy, kontejnerový přepravní systém. Organizace a zabezpečení odvozu dříví v lesním hospodářství. (dotace 2/2)
 
a.Technické podmínky konstrukce a vybavení vozidel pro odvoz dříví. Zdvihací a manipulační strojní uzly (hydraulické jeřáby). Technické a legislativní požadavky na vytváření nákladu na odvozním prostředku.

9.
Normování spotřeby pracovního času. Používání výkonových norem pro technologické a ekonomické kalkulace. Fyziologicky zdůvodněné normy. (dotace 2/2)
 
a.
Doprava dříví po železnici. Systém objednávání železniční přepravy dříví, ČD Cargo.
Program č. 5 Kalkulace nákladů a doby přepravy dříví silničními vozidly a železnicí.

10.
Multikriteriální optimalizace výroby v lesním hospodářství. (dotace 2/2)
 
a.
Použití výkonových norem ke kapacitním a ekonomickým kalkulacím.
Program č. 6: Použití výkonových norem při přípravě těžebního zásahu.

11.Aplikace legislativních požadavků a zásad přípravy a řízení těžební činnosti v provozní praxi LH. Dlouhodobá a krátkodobá příprava výroby. (dotace 2/2)
 
a.
Program č. 7: Modelový nácvik přípravy výroby pro motomanuální těžbu a pozemní soustřeďování dříví.

12.Přehled dalších možností technického zabezpečení těžby a dopravy dříví (např. harvestory, lesní lanovky). (dotace 2/2)
 
a.
Dálkové ovládání lesnické techniky a jeho význam z hlediska ekonomiky, bezpečnosti a hygieny práce. Demonstrace funkcí systému dálkového ovládání navijáku.

13.Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lesním hospodářství. Ukázka použití speciálního softwaru pro odhalování bezpečnostních rizik. (dotace 2/2)
 
a.
Prezentace seminárních prací studentů.

14.
Vznik a prevence poškození stromů a porostů při těžebně - dopravním procesu v LH. (dotace 2/2)
 
a.
Prezentace seminárních prací studentů. Ověření znalostí probrané tématiky testem.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h0 h
cvičení
28 h
0 h
práce v terénu
24 h
0 h
odborná exkurze0 h12 h
konzultace
0 h
20 h
příprava na zkoušku24 h50 h
příprava na průběžný test
10 h
25 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
0 h
4 h
zpracování protokolů26 h
29 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet a zkouška.
Znalosti požadované k zápočtu jsou v rozsahu látky předepsané sylabem výuky předmětu Základní procesy těžby a dopravy dříví. Znalosti požadované ke zkoušce jsou vyžadovány v rozsahu učiva předmětu Základní procesy těžby a dopravy dříví s návazností na předchozí předmět Technika a technoogie v lesnictví.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 300 s. ISBN 978-80-7375-840-0.
GEJDOŠ, M. -- SUCHOMEL, J. -- NERUDA, J. Meranie kvalitatívnych znakov gulatiny. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 66 s. 1. ISBN 978-80-228-1987-9.
ULRICH, R. -- NERUDA, J. -- KUPČÁK, V. -- SLODIČÁK, M. Uplatnění sortimentních technologií. 1. vyd. Praha: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., 2007. 64 s. 1.
SIMANOV, V. -- KOHOUT, V. Těžba a doprava dříví. 1. vyd. Písek: Matice lesnická spol. s r.o., 2004. 411 s. středoškolské učebnice . ISBN 80-86271-14-5.
NERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J. Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machines. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 138 s. ISBN 978-80-7375-251-4.
NERUDA, J. -- VALENTA, J. Faktory výkonnosti harvestorových technologií lesní těžby. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 54 s. Folia Universitas agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. ISBN 80-7157-821-5.
ULRICH, R. -- NERUDA, J. -- MORAVEC, P. -- DOLEJSKÝ, V. -- POLICAR, J. Harvestorové technologie v podmínkách lesního hospodářství ĆR. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2009. 51 s. knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-638-3.
NERUDA, J. -- VAVŘÍČEK, D. -- ULRICH, R. -- JANEČEK, A. Interakce stanoviště a těžebně dopravních strojů. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 91 s. 1. ISBN 978-80-7375-573-7.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v těžbě a dopravě dříví. In Bezpečnost práce a kvalifikace pracovníků v lesním hospodářství. Kostelec nad Černými lesy: Česká lesnická společnost, 2013, s. 35--47. ISBN 978-80-02-02446-0.
NERUDA, J. a kol. Harvestorové technologie lesní těžby. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 165 s. ISBN 978-807375-842-4.
NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- CACH, A. Práce s motorovou pilou a křovinořezem: učební text pro předmět Práce s motorovou pilou. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 126 s. ISBN 978-80-7375-841-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 7. 11. 2017.

Typ výstupu: