Sylabus predmetu BPN - Bakalářská práce (LDF - LS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BPN
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jan Baar, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (zkoušející)
Ing. arch. Jiří Bradáč (zkoušející)
Ing. David Březina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Čech, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Friedl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Hana Habrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Peter Haninec (zkoušející)
Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (zkoušející)
Ing. David Juřička, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý (zkoušející)
Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Kolář, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (zkoušející)
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (zkoušející)
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Longauer, CSc. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (zkoušející)
doc. RNDr. Irena Marková, CSc. (zkoušející)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (zkoušející)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (zkoušející)
Shiferaw Alem Munie, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Najbrt, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (zkoušející)
Ing. Dagmar Palovčíková (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (zkoušející)
Ing. Radim Plhal, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (zkoušející)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Světlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. (zkoušející)
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (zkoušející)
Ing. Vlastimil Vala, CSc. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia bakalářskou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.
Výběr tématu bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování bakalářské práce a vyhotovení zadávacího listu bakalářské práce vedoucím (dotace 0/0)
2.
Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu bakalářské práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky, Metodika a Diskuse (dotace 0/0)
3.Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.
Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.
Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.Vypracování bakalářské práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
 
a.
Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.
Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním bakalářské práce
d.
Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.
Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.
Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem bakalářské práce s poznatky jiných autorů
g.
Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.
Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.
Odevzdání hotové závěrečné práce na příslušný ústav (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
seminář
10 h
10 h
práce v terénu90 h90 h
konzultace
20 h
20 h
Jiná zátěž
160 h160 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání a obhajoba bakalářské práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
REJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M. Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci – příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELU. Brno: MENDELU, 2013. 13 s.

Doporučená:
ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
Směrnice děkana č. 2/2007, o úpravě písemných prací a o citaci dokumentů užívaných v kvalifikačních pracích podávaných na LDF. URL: http://www.ldf.mendelu.cz/cz/studium/zaverecna_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 4. 2017.

Typ výstupu: