Sylabus predmetu METEK - Mechanika tekutin K (AF - ZS 2016/2017)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
METEK
Název předmětu česky:
Mechanika tekutin K
Název předmětu anglicky:
Mechanics of Fluids K
Semestr:
ZS 2016/2017
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Garantující ústav:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Mechanika tekutin náleží do skupiny základních teoretických disciplín na oborech provoz techniky, technologií odpadů a technického znalectví a pojišťovnictví Mendelovy univerzity v Brně. Navazuje a rozvíjí teoretické znalosti z předmětu Fyzika. Rozvíjí také praktické dovednosti zejména prostřednictvím laboratorních měření ve cvičeních. Ve všech formách výuky jsou studenti vedeni k samostatnosti ve studiu formou zpracování a obhajoby seminárních prací, tvorby verbálně formulovaných závěrů (analytických, syntetických) jak z nabytých teoretických poznání, tak vyhodnocených laboratorních měření, jakožto základů tvorby budoucích kompetencí příslušejících k nabyté odbornosti, oprávněnosti k nabytí odbornosti a způsobilosti v nabyté odbornosti. Tyto přístupy vzdělávání až nabytí kompetence jsou systematicky uplatňovány ve všech oblastech obsahu předmětu (hydrostatiky, hydrodynamiky, proudění tekutin, čerpadel, hydraulických mechanismů, sedimentace částic v tekutinách, proudění tekutin porézním prostředím).
Jen na takových teoretických znalostech a praktických dovednostech mohou budoucí absolventi, po absolvování odborných předmětů exaktně naplňovat management techniky a technologií svých studovaných studijních oborů. Tak mohou nést kvalifikovanou odpovědnost za řízení a rozvoj příslušných technologií.
 
Obsah předmětu:
1.
Místo a úloha předmětu, základní pojmy a veličiny v mechanice tekutin a suspenzí, viskozita a tlak v tekutinách (dotace 1/0)
2.Zákonitosti hydrostatiky - Eulerova rovnice hydrostatiky (dotace 1/1)
3.Typické aplikace Eulerovy rovnice hydrostatiky na tekutiny v klidu a v relativním pohybu (dotace 1/0)
4.
Zákonitosti hydrodynamiky - Eulerova rovnice a rovnice spojitosti stlačitelných a nestlačitelných tekutin - zadání eseje (dotace 0/1)
5.
Laminární a turbulentní proudění vazných tekutin, odpory proudění - Nikuradzeho diagram (dotace 1/0)
6.Výtok tekutin z nádob - výtok z nádob malými a velkými otvory, vyprazdňování nádob, vyrovnání hladin v spojených nádobách, ráz v tekutinách (dotace 0/1)
7.Dynamické účinky proudu tekutiny na plochu - síla proudu tekutiny na nepohyblivou a pohyblivou stěnu (dotace 1/0)
8.
Čerpadla nestačitelných tekutin a turbíny (dotace 0/1)
9.
Čerpadla stlačitelných tekutin - ventilátory, řazení čerpadel a ventilátorů, spolupráce čerpadla a potrubní sítě (dotace 1/0)
10.
Hydrostatické mechanizmy (dotace 0/1)
11.
Hydrodynamické mechanizmy, hybridní hydraulické mechanizmy (dotace 1/0)
12.
Navierova - Stokesova rovnice proudění skutečné tekutiny - zadání eseje (dotace 0/1)
13.
Pohyb tuhých částic v tekutinách - suspenze. U klidné tekutině, rušené usazování, rovnice pohybu suspenze - zadání eseje (dotace 1/0)
14.Proudění tekutin porézním prostředím - Darcyho zákon, Dupnitův teorém, ustálené prodění tekutiny v homogenním porézním prostředí - zadání eseje (dotace 0/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
14 h
příprava na zkoušku42 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
příprava prezentace
28 h
zpracování protokolů
42 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních.
Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou testu. Poté co student úspěšně složí test alespoň na 60 %, pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématický okruhu, který byl v průběhu semestru probírán.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek z písemné a ústní části v poměru 60:40.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GRODA, B. a kol. Mechanika tekutin a suspenzí. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 51 s. ISBN 80-7157-576-3.
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. -- LOS, J. Mechanika tekutin: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 95 s. ISBN 80-7157-841-X.

Doporučená:
YOUNG, D. -- MUNSON, B R. Fundamentals of Fluid Mechanics . USA: Wiley, 2009. 776 s.
NEVRLÝ, J. Methodology of modeling fluid power and lubrication systems. Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniky Wroclawskiej, 2005. 107 s. ISBN 83-7085-848-1.
HOFÍREK, M. Mechanika tekutin, Hydromechanika a základy Aerodynamiky. Praha: Fragment, 1998. 100 s. ISBN 80-7200-260-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 10. 2016.

Typ výstupu: