Sylabus předmětu LBOTS - Lesnická botanika speciální (LDF - ZS 2016/2017)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LBOTS
Název v jazyce výuky: Lesnická botanika speciální
Název česky: Lesnická botanika speciální
Název anglicky: Special Forest Botany
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/4 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2016/2017
Vyučující: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Lesnická botanika obecná
 
Zaměření předmětu:
Získání přehledu o systému nižších a vyšších rostlin a hub včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání cca 350 druhů stanovištně významných cévnatých rostlin a mechorostů včetně 60, které jsou pro posluchače zcela závazné. Znalost ekologických nároků nejdůležitějších lesních rostlin.
 
Obsah předmětu:
1.Fylogenetický systém nižších a vyšších rostlin a hub. Bakterie a jejich význam v ekosystémech. (dotace 0/0)
 
a.Bakterie, sinice a skupina oddělení řas, rozšíření a význam. Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy
b.Řasovky a říše hub, včetně lišejníků, jejich rozšíření, ekologie a význam
c.Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy
d.Nahosemenné a krytosemenné rostliny, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin
e.Stanovištně významné kapraďorosty a semenné rostliny

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost determinovat základní lesní druhy rostlin
-Schopnost rozlišit druhy organismů důležité v lesnictví pro různé typy managementu
-Znalost legislativních předpisů k umělé obnově lesa
-Znalost základních bylin i dřevin k indikaci stanovištních poměrů
-Způsobilost pro hodnocení faktorů ohrožující či omezující lesnické hospodaření

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     odborná exkurze32 h4 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h50 h
     příprava na průběžné hodnocení2 h20 h
     příprava na průběžný test10 h14 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe0 h2 h
     zpracování seminární práce10 h30 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtového testu, při kterém musí posluchač prokázat praktickou znalost cca 320 druhů cévnatých rostlin. Dále musí prokázat přiměřené znalosti v průběžných testech na semestrálních cvičeních. Požadovaná účast na semestrálních cvičeních je 100 %, účast na hlavních cvičeních je povinná. K zápočtu musí každý posluchač odevzdat seminární práci (floristický soupis z vybraného území) a 10 herbářových položek cévnatých rostlin z vybraného území.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit: Jeden 50 minutový písemný test (minimálně 50 % znalost, tedy 50 bodů ze 100 možných), v němž student písemně odpoví na 2 otázky (jedna ze systematiky a jedna z ekologických skupin). Zkouška obsahuje také ústní část (2-10 otázek, minimálně požadováno 50 % správných odpovědí). Celková známka je výsledkem průměru 3 známek (2 z písemných otázek, jedna z ústní). Účast na zkoušce je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHEYWOOD, V.Flowering Plants of the World.LondonB T Batsford Ltd, 19960-7134-7422-X
ZŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J.Systematická botanikaBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-024-4
ZDEYL, M. -- HÍSEK, K.Naše květinyPrahaAcademia2008
ZHROUDA, L. -- CHRTEK, J. -- KUBÁT, K.Klíč ke květeně České republikyPrahaAcademia200280-200-0836-5
ZKol.Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech RepublicPrahaAgentura ochrany přírody a krajiny ČR2010978-80-87457-02-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 7. 2016.

Typ výstupu: