Course syllabus PAOS - Posuzování a oceňování stromů (LDF - ZS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
PAOS
Název předmětu česky:
Posuzování a oceňování stromů
Název předmětu anglicky:
Assessment and Valuation of Trees
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Valentino Cristini (cvičící, přednášející)
Mgr. Bc. Alena Klimešová, DiS. (cvičící, přednášející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty analyzovat fyziologickou i mechanickou stabilitu stromu, včetně použití přístrojových metod a navrhovat adekvátní zásahy péče.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do hodnocení stromů (dotace 2/2)
 
a.
Teorie hodnocení rizika
b.
Základní principy hodnocení

2.Vitalita stromu (dotace 4/4)
 
a.Hodnocení jednotlivých parametrů vitality
b.Hlavní charakteristiky
c.Vztah mezi vitalalitou a zdravotním stavem

3.
Zdravotní stav stromu (dotace 4/4)
 
a.
Parametry hodnocení zdravotního stavu
b.
stabilita a provozní bezpečnost

4.
Oceňování stromů (dotace 2/2)
 
a.
Metoda AOPK ČR
b.Metoda dle oceňovací vyhlášky MF
c.
Další metody oceňování

5.
Přístrojové metody hodnocení stromů (dotace 6/6)
 
a.
Členění metod, silné a slabé stránky
b.
Fyzikální principy metod
c.
Přístroje pro stanovení stability stromu
d.
Přístroje pro stanovení vitality stromu

6.
Speciální metody hodnocení (dotace 2/2)
 
a.
Hodnocení ekologické hodnoty
b.Metody SIA a WLA
c.Metoda QTRA a podobné
d.
Požadavky na soudní znalce, znalecká praxe, požadavky na znalecký posudek.
e.
Hodnocení Sadovnické hodnoty a další metody

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
20 h
14 h
cvičení
20 h
0 h
práce v terénu
15 h
4 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
1 h
příprava na zkoušku
48 h
60 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
20 h
příprava prezentace
2 h
1 h
zpracování projektů
24 h
40 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou v terénu. Pro přístup ke zkoušce je nutno získat zápočet a předložit projekt.
Zápočet: úspěšně napsané tři 30 minutové testy v průběhu semestru, hodnotí se i účast na přednáškách a cvičeních. Testy jsou elektronické.
Předkládaný projekt obsahuje zhodnocení stromů (min. 100 kusů) ve vybrané lokalitě, podrobné zhodnocení deseti stromů, včetně výpočtu ceny a bezpečnosti dle WLA a zhodnocení jednoho přístrojového testu. Projekt je nutno obhájit při zkoušce.
Vlastní zkouška zahrnuje obhajobu projektu (50 % známky) a praktické zhodnocení vybraných stromů v terénu (50 % známky). Obsahem zkoušky je stanovení vitality stromu, stability stromu, zdravotního stavu, návrh opatření, vyřešení potenciální situace zajištění ochrany vybraného stromu. Součástí zkoušky budou i dotazy na legislativu a postupy vázané na předmět.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 3rd vyd. Vlašim: ČSOP, 2010. 696 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 978-80-86327-85-3.
Principles of tree hazard assessment and management. London: Stationery Office, 388 s. Research for amenity trees. ISBN 0-11-753355-6.
The body language of trees: a handbook for failure analysis. London: The Stationary Office, 2006. 240 s. ISBN 0-11-753067-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Type of output: