Sylabus předmětu CADAE - CAE (Computer-aided engineering) (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CADAE
Název předmětu česky:
CAE (Computer-aided engineering)
Název předmětu anglicky:
CAE (Computer-aided engineering)
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. David Děcký, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Pavlína Suchomelová (cvičící, přednášející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Osvojení si znalostí a dovedností z oblasti CAE (Computer Aided Engineering - inženýrská analýza s podporou počítače) se zaměřením na simulační nástroje využívající numerické analýzy a vazbu těchto nástrojů na ostatní oblasti CAE. Seznámení se s nástroji, jejich specifiky, užívanými metodami, požadavky na CAD modely pro potřeby CAE analýz, základními postupy analýz a procesy výstavby výpočtových modelů pro nasazení metody konečných prvků v jednotlivých oblastech inženýrské analýzy.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu, úvod do problematiky CAE a MKP (přehled nástrojů a obecné postupy CAD/CAE, vazby součástí CAE). Seznámení s balíkem aplikací ANSYS. (dotace 0/3)
2.
Podstata modelování, typy analýz, typický proces analýzy MKP. Seznámení s prostředím ANSYS, základní nastavení prostředí. (dotace 0/3)
3.Prostředí CAE nástrojů využívajících MKP (režimy práce, popis GUI, správa souborů), běhová prostředí ANSYS, nastavení úloh. (dotace 0/3)
4.
Tvorba geometrických modelů v ANSYS (import modelu, dimenze úlohy, geometrické entity, princip výstavby modelu, souřadné systémy, jednotky). (dotace 0/3)
5.
Tvorba geometrického modelu v ANSYS (Booleovské operace). Síťování, konečné prvky (typy sítí a prvků, vliv na kvalitu výsledků). (dotace 0/3)
6.
Fyzikální model (fyzikální podstata problémů, počáteční a okrajové podmínky, materiálové modely). (dotace 0/3)
7.
Řešení a interpretace výsledků (řešiče, konvergence, export dat, zobrazení). (dotace 0/3)
8.
Parametrizované modelování, pravděpodobnostní modelování. (dotace 0/3)
9.Mechanická analýza (statická, lineární/nelineární), kontaktní analýza. (dotace 0/3)
10.Dynamické analýzy (modální, harmonická, předpětí, transientní). (dotace 0/3)
11.
Teplotní analýzy (kondukce, konvekce, radiace, stacionární/nestacionární). (dotace 0/3)
12.
Konzultace projektů. (dotace 0/3)
13.
Konzultace projektů. (dotace 0/3)
14.Obhajoba projektů. (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
42 h
28 h
konzultace
10 h
15 h
projektová práce
10 h
10 h
příprava na průběžné hodnocení
7 h
12 h
zpracování seminární práce15 h19 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - udělen v případě 80% účasti na cvičení a na základě schválení seminární práce (rozvržení a formátování dle předlohy, bezchybný postup tvorby modelu, bezchybný popis postupu)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BATHE, K. Finite element procedures. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1996. 1037 s. ISBN 0-13-301458-4.
CHEN, Z. The finite element method: its fundamentals and applications in engineering. Singapore: World Scientific, 326 s. ISBN 978-981-4350-57-0.
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. Autodesk Inventor : adaptivní modelování v průmyslové praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 283 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-251-0389-7.
HUTTON, D V. Fundamentals of finite element analysis. Boston: McGraw-Hill, 2004. 494 s. McGraw-Hill series in mechanical engineering. ISBN 0-07-112231-1.
JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky : hledání souvislostí : učební texty I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 682 s. ISBN 978-80-7204-555-61.
KOLÁŘ, V. -- NĚMEC, I. -- KANICKÝ, V. FEM - Principy a praxe metody konečných prvků. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1997. 12 s. ISBN 80-7226-021-9.
MOAVENI, S. Finite elements analysis : theory and application with ANSYS. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999. 527 s. ISBN 0-13-785098-0.
PETRUŠKA, J. Počítačové metody mechaniky II – Metoda konečných prvků. Brno: VUT v Brně, 2003. 88 s.
TOPPING, B H V. Advances in finite element procedures and techniques. Edinburgh: Civil-Comp, 1998. 298 s. ISBN 0-948749-56-3.
TOPPING, B H V. Advances in finite element technology. Edinburgh: Civil-Comp, 1996. 453 s. ISBN 0948749415.
TOPPING, B H V. -- KUMAR, B. Developments in analysis and design using finite element methods. Edinburgh: Civil-Comp, 1999. 282 s. ISBN 0-948749-61-X.
ZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R. The finite element method : Basic formulation and linear problems . Volume 1. 4. vyd. London: McGraw-Hill, 1989. 648 s. ISBN 0-07-084174-8.
ZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R. The finite element method : Solid and fluid Mechanics, dynamics and non-linearity . Volume 2. 4. vyd. Berkshire: McGraw-Hill, 1991. 807 s. ISBN 0-07-084175-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: