Course syllabus CADAE - CAE (Computer-aided engineering) (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: CADAE
Název v jazyce výuky: CAE (inženýrská analýza s podporou počítače)
Název česky: CAE (Computer-aided engineering)
Název anglicky: CAE (Computer-aided engineering)
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. David Děcký (cvičící, přednášející)
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Pavlína Suchomelová (cvičící, přednášející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Osvojení si znalostí a dovedností z oblasti CAE (Computer Aided Engineering - inženýrská analýza s podporou počítače) se zaměřením na simulační nástroje využívající numerické analýzy a vazbu těchto nástrojů na ostatní oblasti CAE. Seznámení se s nástroji, jejich specifiky, užívanými metodami, požadavky na CAD modely pro potřeby CAE analýz, základními postupy analýz a procesy výstavby výpočtových modelů pro nasazení metody konečných prvků v jednotlivých oblastech inženýrské analýzy.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, úvod do problematiky CAE a MKP (přehled nástrojů a obecné postupy CAD/CAE, vazby součástí CAE). Seznámení s balíkem aplikací ANSYS. (dotace 0/3)
2.Podstata modelování, typy analýz, typický proces analýzy MKP. Seznámení s prostředím ANSYS, základní nastavení prostředí. (dotace 0/3)
3.Prostředí CAE nástrojů využívajících MKP (režimy práce, popis GUI, správa souborů), běhová prostředí ANSYS, nastavení úloh. (dotace 0/3)
4.Tvorba geometrických modelů v ANSYS (import modelu, dimenze úlohy, geometrické entity, princip výstavby modelu, souřadné systémy, jednotky). (dotace 0/3)
5.Tvorba geometrického modelu v ANSYS (Booleovské operace). Síťování, konečné prvky (typy sítí a prvků, vliv na kvalitu výsledků). (dotace 0/3)
6.Fyzikální model (fyzikální podstata problémů, počáteční a okrajové podmínky, materiálové modely). (dotace 0/3)
7.Řešení a interpretace výsledků (řešiče, konvergence, export dat, zobrazení). (dotace 0/3)
8.Parametrizované modelování, pravděpodobnostní modelování. (dotace 0/3)
9.Mechanická analýza (statická, lineární/nelineární), kontaktní analýza. (dotace 0/3)
10.Dynamické analýzy (modální, harmonická, předpětí, transientní). (dotace 0/3)
11.Teplotní analýzy (kondukce, konvekce, radiace, stacionární/nestacionární). (dotace 0/3)
12.Konzultace projektů. (dotace 0/3)
13.Konzultace projektů. (dotace 0/3)
14.Obhajoba projektů. (dotace 0/3)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Mírně pokročilá znalost softwaru na bázi metody konečných prvků (MKP)
-Znalost procesů, které se používají v analýzách pomocí MKP
-Znalost řešení jednodušších inženýrských úloh

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení42 h28 h
     konzultace10 h15 h
     projektová práce10 h10 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení7 h12 h
     zpracování seminární práce15 h19 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - udělen v případě 80% účasti na cvičení a na základě schválení seminární práce (rozvržení a formátování dle předlohy, bezchybný postup tvorby modelu, bezchybný popis postupu)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBATHE, K.Finite element proceduresUpper Saddle RiverPrentice Hall19960-13-301458-4
ZCHEN, Z.The finite element method: its fundamentals and applications in engineeringSingaporeWorld Scientific978-981-4350-57-0
ZFOŘT, P. -- KLETEČKA, J.Autodesk Inventor : adaptivní modelování v průmyslové praxiBrnoComputer Press200480-251-0389-7
ZHUTTON, D V.Fundamentals of finite element analysisBostonMcGraw-Hill20040-07-112231-1
ZJANÍČEK, P.Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky : hledání souvislostí : učební texty IBrnoAkademické nakladatelství CERM2007978-80-7204-555-61
ZKOLÁŘ, V. -- NĚMEC, I. -- KANICKÝ, V.FEM - Principy a praxe metody konečných prvkůPrahaComputer Press199780-7226-021-9
ZMOAVENI, S.Finite elements analysis : theory and application with ANSYSUpper Saddle RiverPrentice Hall19990-13-785098-0
ZPETRUŠKA, J.Počítačové metody mechaniky II – Metoda konečných prvkůBrnoVUT v Brně2003
ZTOPPING, B H V.Advances in finite element procedures and techniquesEdinburghCivil-Comp19980-948749-56-3
ZTOPPING, B H V.Advances in finite element technologyEdinburghCivil-Comp19960948749415
ZTOPPING, B H V. -- KUMAR, B.Developments in analysis and design using finite element methodsEdinburghCivil-Comp19990-948749-61-X
ZZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R.The finite element method : Basic formulation and linear problems . Volume 1LondonMcGraw-Hill19890-07-084174-8
ZZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R.The finite element method : Solid and fluid Mechanics, dynamics and non-linearity . Volume 2BerkshireMcGraw-Hill19910-07-084175-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Type of output: