Sylabus předmětu MTRP - Mikroskopické techniky rostlinných pletiv (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MTRP
Název v jazyce výuky: Mikroskopické techniky rostlinných pletiv
Název česky: Mikroskopické techniky rostlinných pletiv
Název anglicky: Microscopic Techniques of Plant Tissue
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit zájemce s mikroskopickými technikami, které jsou používány při výrobě mikroskopických preparátů z rostlinných pletiv. Předmět bude zaměřen především na sekundární pletiva (xylém a floém) a sekundární dělivé pletivo -- kambium. Po skončení předmětu bude student schopen samostatně připravit mikroskopické řezy a také je umět analyzovat.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, bezpečnost práce v laboratoři. (dotace 0/2)
 
a.Úvod
b.Bezpečnost práce v laboratoři
c.Zákon o chemických látkách a přípravcích
d.Bezpečnostní listy

2.Mikroskopická stavba stonku dřevin (dotace 0/2)
 
a.Stavba jehličnatých dřevin
b.Stavba listnatých dřevin

3.Identifikace dřeva (dotace 0/2)
 
a.Makroskopická identifikace dřeva
b.Mikroskopická identifikace dřeva
c.Lexikony dřev
d.IAWA

4.Metody výroby mikroskopických preparátů z rostlinných pletiv (dotace 0/2)
 
a.Odběr vzorků
b.Zpracování vzorků před krájením
c.Krájení vzorků na mikrotomu
d.Barvení mikroskopických řezů
e.Zhotovení dočasných a trvalých mikroskopických preparátů

5.Praktické zhotovení dočasných preparátů (dotace 0/2)
6.Praktické zhotovení trvalých preparátů z jehličnatého dřeva (dotace 0/2)
7.Praktické zhotovení trvalých preparátů z listnatého dřeva (dotace 0/4)
8.Zhotovení trvalých preparátů floému, xylému a kambiální zóny dřevin (dotace 0/4)
9.Praktické zhotovení trvalých preparátů z vývrtů (dotace 0/2)
10.Digitalizace mikroskopických preparátů a obrazová analýza (dotace 0/4)
 
a.Digitalizace mikroskopických preparátů
b.Obrazová analýza (software WinCell, ImageJ)

11.Prezentace mikroskopických řezů (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analyzovat mikroskopické řezy
-Schopnost práce s mikroskopem
-Schopnost práce se softwarem pro obrazovou analýzu
-Schopnost práce s mikrotomem
-Schopnost vyrobit trvalé mikroskopické preparáty

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení28 h0 h
     konzultace4 h14 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení10 h22 h
     příprava prezentace5 h11 h
     zpracování projektů25 h25 h
     zpracování seminární práce12 h12 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
semestrální projekt- zhotovení trvalých a dočasných preparátů, zhotovení obrazové dokumnentace, obrazová analýza mikroskopických řezů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.Stavba dřevaBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200280-7157-636-0
ZŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.Stavba dřeva (cvičení)BrnoMZLU v Brně2008978-80-7375-168-5
ZVAVRČÍK, H. -- GRYC, V.Metodika výroby mikroskopických preparátů ze vzorků dřeva2004ISSN 1211-8516
DWAGENFÜHR, R.Anatomie des Holzes : Strukturanalytik - Identifizierung - Nomenklatur - MikrotechnologieLeinfelden-EchterdingenDRW Verlag19993-87181-351-6
DVAVRČÍK, H.Analýza růstu xylému na buněčné úrovni s využitím fluorescenční mikroskopie2002
DSCHWEINGRUBER, F H.Anatomie europäischer Hölzer/Anatomy of European woods : Ein Atlas zur Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- und ZwergstrauchhölzerBernVerlag Paul Haupt19903-258-04258-6
DSCHWEINGRUBER, F H.Wood structure and environmentBerlinSpringer978-3-540-48299-4
DSCHWEINGRUBER, F H. -- SCHULZE, E.Atlas of woody plant stems: evolution, structure, and environmental modificationsBerlinSpringer20063-540-32523-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: