Sylabus předmětu MTRP - Mikroskopické techniky rostlinných pletiv (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Mikroskopické techniky rostlinných pletiv
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Ukončení a kredity: zápočet (3 kredity)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit zájemce s mikroskopickými technikami, které jsou používány při výrobě mikroskopických preparátů z rostlinných pletiv. Předmět bude zaměřen především na sekundární pletiva (xylém a floém) a sekundární dělivé pletivo -- kambium. Po skončení předmětu bude student schopen samostatně připravit mikroskopické řezy a také je umět analyzovat.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, bezpečnost práce v laboratoři. (dotace 0/2)
 
a.Úvod
b.Bezpečnost práce v laboratoři
c.Zákon o chemických látkách a přípravcích
d.Bezpečnostní listy

2.Mikroskopická stavba stonku dřevin (dotace 0/2)
 
a.Stavba jehličnatých dřevin
b.Stavba listnatých dřevin

3.Identifikace dřeva (dotace 0/2)
 
a.Makroskopická identifikace dřeva
b.Mikroskopická identifikace dřeva
c.Lexikony dřev
d.IAWA

4.Metody výroby mikroskopických preparátů z rostlinných pletiv (dotace 0/2)
 
a.Odběr vzorků
b.Zpracování vzorků před krájením
c.Krájení vzorků na mikrotomu
d.Barvení mikroskopických řezů
e.Zhotovení dočasných a trvalých mikroskopických preparátů

5.Praktické zhotovení dočasných preparátů (dotace 0/2)
6.Praktické zhotovení trvalých preparátů z jehličnatého dřeva (dotace 0/2)
7.Praktické zhotovení trvalých preparátů z listnatého dřeva (dotace 0/4)
8.Zhotovení trvalých preparátů floému, xylému a kambiální zóny dřevin (dotace 0/4)
9.Praktické zhotovení trvalých preparátů z vývrtů (dotace 0/2)
10.Digitalizace mikroskopických preparátů a obrazová analýza (dotace 0/4)
 
a.Digitalizace mikroskopických preparátů
b.Obrazová analýza (software WinCell, ImageJ)

11.Prezentace mikroskopických řezů (dotace 0/2)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení28 h0 h
     konzultace4 h14 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení10 h22 h
     příprava prezentace5 h11 h
     zpracování projektů25 h25 h
     zpracování seminární práce12 h12 h
Celkem84 h84 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Zápočet:
semestrální projekt- zhotovení trvalých a dočasných preparátů, zhotovení obrazové dokumnentace, obrazová analýza mikroskopických řezů.
 
Metody předmětu: Cvičení.
 
Literatura:
Základní:
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 187 s. ISBN 80-7157-636-0.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva (cvičení). 2. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2008. 129 s. ISBN 978-80-7375-168-5.
VAVRČÍK, H. -- GRYC, V. Metodika výroby mikroskopických preparátů ze vzorků dřeva. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. č. 4, s. 169--175. ISSN 1211-8516.

Doporučená:
WAGENFÜHR, R. Anatomie des Holzes : Strukturanalytik - Identifizierung - Nomenklatur - Mikrotechnologie. 5. vyd. Leinfelden-Echterdingen: DRW Verlag, 1999. 188 s. ISBN 3-87181-351-6.
VAVRČÍK, H. Analýza růstu xylému na buněčné úrovni s využitím fluorescenční mikroskopie. Disertační práce. MZLU v Brně, 2002. 145.
SCHWEINGRUBER, F H. Anatomie europäischer Hölzer/Anatomy of European woods : Ein Atlas zur Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- und Zwergstrauchhölzer. Bern: Verlag Paul Haupt, 1990. 799 s. ISBN 3-258-04258-6.
SCHWEINGRUBER, F H. Wood structure and environment. Berlin: Springer, 279 s. ISBN 978-3-540-48299-4.
SCHWEINGRUBER, F H. -- SCHULZE, E. Atlas of woody plant stems: evolution, structure, and environmental modifications. Berlin: Springer, 2006. 229 s. ISBN 3-540-32523-9.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: