Sylabus předmětu PDKS - Průzkum a dokumentování dřevěných konstrukcí (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Průzkum a dokumentování dřevěných konstrukcí
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: doc. Ing. Karel Janák, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení, konzultace
Ukončení a kredity: zkouška (4 kredity)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je podat ucelený pohled na problematiku dřevěných nosných konstrukcí (stropy, krovy, objekty) z hlediska mechanismů vzniku poruch, jejich identifikací, posouzení stupně a rozsahu poškození dřeva i odpovědět otázky jak poškozené prvky nebo konstrukce opravit, či rekonstruovat. Současně platná legislativa. Obecné požadavky na opravy a rekonstrukce historických objektů v pořadí: záměr, předprojektová příprava, zpracování projektové dokumentace, vlastní realizace-projekt pro provedení stavby a kolaudace.
 
Obsah předmětu:
1.Zaměřování stávajících konstrukcí a objektů: metody měření, měřící pomůcky a přístroje, základní typy měřičské dokumentace skutečného stavu, porovnání stavební a geodetické dokumentace (dotace 3/2)
2.Průzkum staveb: stavebně technický, konstrukční a statický, stavebně historický a urbanistický (dotace 4/2)
3.Vývoj staveb a stavebního práva, současná legislativa (dotace 1/0)
4.Kreslení-projekční zásady pro projektovou dokumentaci dřevěných prvků a konstrukcí (dotace 2/0)
5.Historický vývoj dřevěných nosných konstrukcí (stropy, krovy aj.), typy jednotlivých konstrukcí a statické působení v nich, konstrukční spoje (dotace 3/2)
6.Životnost dřevěných konstrukcí-obecné pojmy, metody pro zvýšení životnosti (dotace 1/0)
7.Poruchy v dřevěných konstrukcích-základní pojmy, rozdělení, příčiny, vlhkost, příklady (dotace 2/2)
8.Průzkum dřevěných stropů a krovů: zjišťování poruch (průzkumné metody pro zjištění poškození, metodika zjišťování poruch), nedřevěné materiály vyskytující se v zóně dřevěných prvků a konstrukcí, praktické ukázky (dotace 3/3)
9.Likvidace příčin poruch (dotace 1/0)
10.Opravy a rekonstrukce vybraných dřevěných prvků a konstrukcí - předprojektová příprava, projektová dokumentace, legislativa (dotace 4/1)
11.Obecné požadavky na opravy a rekonstrukce historických objektů - záměr, předprojektová příprava (zaměření, fotodokumentace a filmový záznam, inventarizace prvků, diagnostika stavu, průzkumy, popisy, vyhodnocení), zpracování projektové dokumentace (k územnímu řízení, pro stavební povolení) a realizace-projekt pro provedení stavby, kolaudace, praktické ukázky (dotace 4/2)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h40 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h20 h
     příprava prezentace0 h10 h
     zpracování protokolů20 h30 h
Celkem112 h112 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Provedení stavebně technického průzkumu dřevěné konstrukce nebo dřevěného objektu v dosahu studenta a vypracování posudku v rámci protokolu. Tato práce je kontrolována vyučujícím před udělením zápočtu. V průběhu semestru kontrolní test. Ukončení předmětu zkouškou.
 
Metody předmětu: Přednášky, cvičení, samostatné studium, exkurze (ukázka aktuálních zajímavých staveb s vysvětlením jejich konstrukcí a použitých materiálů).
 
Literatura:
Základní:
KOHOUT, J. -- TOBEK, A. Tesařství: tradice z pohledu dneška. 8. vyd. Praha: Grada, 1996. 255 s. ISBN 80-7169-413-4.
RAZÍM, V. -- MACEK, P. Zkoumání historických staveb. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracovistě středních Čech v Praze, 2011. 311 s. ISBN 978-80-86516-41-7.
REINPRECHT, L. Dřevěné stropy a krovy: Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. 1. vyd. Praha: ABF, 2000. 242 s. ISBN 80-86165-29-9.
REINPRECHT, L. Ochrana dreva: vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita, 2008. 453 s. ISBN 978-80-228-1863-6.
Zákon o státní památkové péči: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 1161 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-659-2.
VINAŘ, J. a kol. Historické krovy: typologie, průzkum, opravy. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 448 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3038-7.

Studijní plány:
B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, LS 2010/2011, LS 2009/2010   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: