Sylabus předmětu TVAPD - Technologie výroby a provádění dřevostaveb (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Technologie výroby a provádění dřevostaveb
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Znalost základů navrhování konstrukcí ze dřeva, zakládání staveb, technologické postupy při výrobě dřevostaveb, technologické postupy u provádění doplňkových činností, stavební fyzika v dřevostavbách. Strojní zařízení pro výrobu a montáž dřevostaveb, logistika procesu výroby dřevostaveb, ekonomika navrhování. Nízkoenergetické a pasivní dřevostavby.
 
Obsah předmětu:
1.Zásady navrhování konstrukcí, materiály, konstrukční detaily ve vztahu k technologii výroby a výstavby. (dotace 2/2)
2.Zakládání dřevostaveb - technologie provádění, typy základů a detaily. (dotace 2/2)
3.Stabilita konstrukce -- kotvení, ztužení z hlediska technologických postupů při provádění (dotace 2/2)
4.Technologické postupy a odpovídající konstrukce podlah, stěn, stropů, střech. (dotace 2/2)
5.Stavební fyzika - vlhkost, páry, průvzdušnost obvodového pláště staveb z hlediska provádění na stavbě a technologie montáže prefabrikovaných konstrukcí. (dotace 2/2)
6.Technologie výroby paletových dílců oplášťovaných z jedné strany, oplášťování z obou stran. (dotace 2/2)
7.Technologie zabudování oken, dveří, schodišť. Zabudovaný nábytek. (dotace 2/2)
8.Technologie zabudování elektroinstalace, ZTI, ÚT, ventilace. (dotace 2/2)
9.Požární zásady a detaily. (dotace 2/2)
10.Kontrola přenosu zvuku. (dotace 2/2)
11.Strojní zařízení nejpoužívanějších způsobů výroby a montáže dřevostaveb. (dotace 2/2)
12.Logistika procesu výroby dřevostaveb (dotace 2/2)
13.Ekonomika navrhování, výroby a montáže dřevostaveb. (dotace 2/2)
14.Nízkoenergetické a pasivní stavby. (dotace 2/2)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze9 h
Samostudium
     příprava na zkoušku15 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     zpracování projektů20 h
     zpracování seminární práce20 h
Celkem140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Zápočet - aktivní účast ve cvičení, účast na dvou dnech hlavního cvičení, odevzdání seminární práce
Zkouška - celková délka trvání 60 minut, písemná část (60% zkoušky) - je požadováno vypracování 3 zadaných otázek, ústní část 15 minut (40 % zkoušky) navazuje na písemnou část
 
Metody předmětu: přednášky 28 hodin
cvičení 28 hodin
2 dny hlavního cvičení
zpracování seminární práce
 
Literatura:
Základní:
KOTTJÉ, J. Jak se staví dřevěný dům: od projektu k nastěhování. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 128 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2531-4.
KOLB, J. Dřevostavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 320 s. ISBN 978-80-247-2275-7.
BLASS, H J. a kol. Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 227 s. Řada C - Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 978-80-87093-73-3.
VAVERKA, J. a kol. Dřevostavby pro bydlení. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 376 s. ISBN 978-80-247-2205-4.

Doporučená:
Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004. 401 s. ISBN 80-86769-13-5.

Studijní plány:
N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Antonín Kyncl (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: