Sylabus předmětu LEX - Lesnická xylologie (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Lesnická xylologie
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení, konzultace
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem je poskytnout informace o struktuře dřeva, jeho chemickém složení a fyzikálních a mechanických vlastnostech. Dále se předmět zabývá problematikou vzniku dřeva a faktory, které tyto procesy ovlivňují. Studenti se naučí prakticky určovat jednotlivé druhy běžných evropských dřev na makroskopické i mikroskopické úrovni.
 
Obsah předmětu:
1.Makroskopická stavba dřeva (dotace 4/12)
2.Chemické složení dřeva (dotace 2/0)
3.Struktura dřeva na buněčné úrovni (dotace 4/12)
4.Faktory ovlivňující xylogenezi a floémogenezi (dotace 2/0)
5.Vady dřeva -- příčiny vzniku a jejich vliv na kvalitu dřeva (dotace 2/2)
6.Přehled fyzikálních a mechanických vlastností dřeva (dotace 6/2)
7.Přehled nedestruktivních a destruktivních metod pro určení kvality dřeva (dotace 2/0)
8.Vliv lesnických opatření na kvalitu dřeva (dotace 2/0)
9.Vliv struktury dřeva na biomechaniku stromu (dotace 2/0)
10.Trvanlivost a základy ochrany surového dříví (dotace 2/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h78 h
     příprava na průběžné hodnocení30 h38 h
     zpracování protokolů4 h4 h
Celkem140 h140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (max. 40 bodů za oba testy, požadováno min. 22 bodů)
- odevzdaný 1 protokol ze cvičení v průběhu semestru
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- mikroskopické vzorky (nutno určit 3 ze 4)

zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 35 min.
- počet otázek: 50 z toho 3 zásadní musí být bez chyby
- hodnocení: min. 70 %
 
Metody předmětu: Přednášky a cvičení
 
Literatura:
Základní:
GANDELOVÁ, L. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HORÁČEK, P. Nauka o dřevě. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7375-312-2.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 129 s. ISBN 80-7157-400-7.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 187 s. ISBN 80-7157-636-0.

Doporučená:
POŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M. Štruktúra a vlastnosti dreva. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1993. 485 s. ISBN 80-07-00600-1.
HOADLEY, R. Identifying Wood : Accurate results with simple tools. 1. vyd. Newtown: Taunton Press, 1990. 223 s. ISBN 0-942391-04-7.
WAGENFÜHR, R. Holzatlas. 5. vyd. München: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 2000. 707 s. ISBN 3-446-21390-2.
SCHWEINGRUBER, F H. -- SCHULZE, E. Atlas of woody plant stems: evolution, structure, and environmental modifications. Berlin: Springer, 2006. 229 s. ISBN 3-540-32523-9.

Studijní plány:
B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: