Sylabus předmětu NMAT - Nauka o materiálu (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Nauka o materiálu
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (4 kredity)
 
Cíl předmětu:
Znalost požadavků na užitné vlastnosti konstrukčních materiálů, znalosti vztahů mezi chemickou konstitucí materiálu, technologií jeho výroby a zpracování, mikrostrukturou a jeho vlastnostmi. Získání dovedností moderních metod inženýrského designu při návrhu materiálu pro konkrétní účel použití v technické praxi. Schopnost výběru vhodného materiálu na základě tvaru funkční části a požadovné funkce, která je od materiálu vyžadována.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu (dotace 2/2)
 
a.Biotika -- co se technik může naučit od přírody
b.Speciální vlákna -- textilie a člověk

2.Základní skupiny materiálů -- kovy a slitiny kovů, keramiky, polymery, skla a kompozity (dotace 4/4)
 
a.Fyzikální podstata pevnosti a tuhosti materiálů
b.Vnitřní stavba anorganických materiálů
c.Výstavbové principy přírodních materiálů -- orientované struktury 1-D, 2-D a 3-D

3.Mechanika konstrukčních materiálů -- pružnost, pevnost a houževnatost, tvrdost; lomové chování materiálů, únava, creep (dotace 2/2)
4.Návrh materiálu a design konstrukčních prvků (dotace 6/6)
5.Struktura, v lastnosti a použití jednotlivých skupin materiálů (dotace 12/12)
 
a.Iontové, kovalentní a kompozitní keramiky
b.Organická, oxidová a neoxidová skla
c.Kovy a slitiny železných a neželezných kovů
d.Polymery a eleastomery
e.Částicové a vláknové kompozity
f.Kompozitní materiály na bázi dřeva -- wood-plastic composites

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     seminář2 h10 h
     konzultace4 h0 h
     projektová práce2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h102 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h0 h
     zpracování projektů20 h0 h
Celkem112 h112 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
- povinná účast na cvičeních
- povinná účast na přednáškách (min. 80 %)
- závěrečná zkouška (obhajoba seminární práce - hodnocení ano/ne, ústní zkouška v délce 30 min., hodnoceny odpovědi ze tří okruhů - teoretické znalosti, praktické dovednosti, aplikace znalostí a dovedností)
 
Metody předmětu: Předmět je vyučován formou přednášek (teoretické znalosti) a cvičení (praktické dovednosti). Studenti sami zpracovávají projekt - aplikace znalostí a dovedností na příkladu designu zvoleného konstrukčního prvku a volby vhodného materiálu.
 
Literatura:
Základní:
PTÁČEK, L. a kol. Nauka o materiálu I. 2. vyd. Brno: CERM, 516 s. ISBN 80-7204-283-1.
PTÁČEK, L. a kol. Nauka o materiálu II. 2. vyd. Brno: CERM, 392 s. ISBN 80-7204-248-3.
PROCHÁZKA, P. Základy mechaniky složených materiálů. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. 151 s. ISBN 80-200-0913-2.
ASHBY, M. Materials Selection in Mechanical Design. Oxford: Elsevier, 2005. 603 s. ISBN 0-7506-6168-2.
ASHBY, M. -- JOHNSON, K. Materials and Design - The Art and Science of Material Selection in Product Design. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. 336 s. ISBN 0-7506-5554-2.
ASHBY, M F. -- JONES, D R H. Engineering materials : an introduction to microstructures, processing, and design . 2. 2. vyd. Oxford: Butterworth Heinemann, 2001. 381 s. ISBN 0-7506-4019-7.

Doporučená:
MÍŠEK, B. -- PTÁČEK, L. Zkoušení materiálu a výrobků bez porušení. 2. vyd. Praha: SNTL, 1973. 251 s.
CEBON, D. -- ASHBY, M. -- SHERCLIFF, H. Materials - Engineering, Science, Processing and Design. Oxford: Elsevier, 2007. 514 s. ISBN 0-7506-8391-0.

Studijní plány:
N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014, ZS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. David Děcký (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Dominik Hess (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jiří Procházka (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: