Sylabus předmětu SDR - Stavba dřeva (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Stavba dřeva
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení, konzultace
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Podrobná znalost charakteristik makroskopické, mikroskopické a submikroskopické stavby dřeva, procesů tvorby dřeva a vzniku vad dřeva za současného zvládnutí praktického určování dřev na základě makroskopických a mikroskopických znaků.
 
Obsah předmětu:
1.Základní charakteristiky makroskopické stavby dřeva (dotace 4/10)
 
a.Základní řezy dřevem
b.Znaky makroskopické stavby dřeva
c.Rozdělení dřev do skupin

2.Základy cytologie a histologie (dotace 2/0)
 
a.Struktura rostlinné buňky
b.Rostlinná pletiva
c.Dělení buněk

3.Chemické složení dřeva (dotace 2/0)
 
a.Základní a doprovodné složky dřeva
b.Základní a doprovodné složky kůry
c.Chemické a polochemické zpracování dřevní suroviny

4.Vznik dřeva (dotace 2/0)
 
a.Vznik dřeva
b.Charakteristika a činnost kambia
c.Mechanismus diferenciace elementů dřeva

5.Struktura zdřevnatělé buněčné stěny anatomických elementů dřeva (dotace 2/0)
 
a.Submikroskopická struktura buněčné stěny
b.Tvorba buněčné stěny
c.Charakteristika jednotlivých vrstev buněčné stěny
d.Ztenčeniny a ztluštěniny buněčných stěn

6.Mikroskopická stavba dřeva (dotace 6/12)
 
a.Mikroskopická stavba dřeva jehličnatých dřevin
b.Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin

7.Mikroskopická stavba kůry a jednoděložných rostlin. (dotace 2/0)
8.Vady surového dříví (dotace 2/2)
9.Reakční dřevo (dotace 2/0)
 
a.Definice reakčního dřeva
b.Odlišnosti v chemickém složení a stavbě reakčního dřeva ve srovnání s normálním dřevem
c.Problematika reakčního dřeva v praxi

10.Juvenilní dřevo (dotace 2/0)
 
a.Definice juvenilního dřeva
b.Rozdíly ve stavbě a vlastnostech juvenilního a normálního dřeva
c.Problematika juvenilního dřeva v praxi

11.Charakteristika vybraných tropických dřev (dotace 2/0)
 
a.Problematika názvosloví a obchodních jmen komerčních dřev
b.Charakteristika významných tropických dřev

12.Opakování makroskopické a mikroskopické stavby dřeva (dotace 0/4)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h80 h
     příprava na průběžné hodnocení24 h40 h
Celkem140 h140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (max. 40 bodů za oba testy, požadováno min. 22 bodů)
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- dýhy (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- mikroskopické vzorky (nutno určit 3 ze 4)

zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 35 min.
- počet otázek: 50 z toho 3 zásadní musí být bez chyby
- hodnocení: min. 70 %
 
Metody předmětu: Přednášky a cvičení.
 
Literatura:
Základní:
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 187 s. ISBN 80-7157-636-0.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 129 s. ISBN 80-7157-400-7.
VAVRČÍK, H. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty. , verze 1.04b. [online]. 2002. URL: http://wood.mendelu.cz/nod/e107_cz/nod_plugins/projects/stavba_dreva/index.htm.
POŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M. Štruktúra a vlastnosti dreva. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1993. 485 s. ISBN 80-07-00600-1.
WAGENFÜHR, R. Dřevo: obrazový lexikon. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 347 s. ISBN 80-247-0346-7.

Doporučená:
WAGENFÜHR, R. Holzatlas. 5. vyd. München: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 2000. 707 s. ISBN 3-446-21390-2.
HOADLEY, R. Identifying Wood : Accurate results with simple tools. 1. vyd. Newtown: Taunton Press, 1990. 223 s. ISBN 0-942391-04-7.
BUTTERFIELD, B G. -- MEYLAN, B A. Three-dimensional structure of wood : An Ultrastructural Approach. 2. vyd. London: Chapman & Hall, 1980. 103 s. ISBN 0-412-16320-9.
LARSON, P R. The Vascular Cambium : Development and Structure. Berlin: Springer-Verlag, 1994. 8 s. Springer Series in Wood Science. ISBN 3-540-57165-5.
SCHWEINGRUBER, F H. Anatomie europäischer Hölzer/Anatomy of European woods : Ein Atlas zur Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- und Zwergstrauchhölzer. Bern: Verlag Paul Haupt, 1990. 799 s. ISBN 3-258-04258-6.

Studijní plány:
B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: