Sylabus predmetu TTL - Technika a technologie v lesnictví (LDF - 2019/2020 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TTL
Název předmětu česky:
Technika a technologie v lesnictví
Název předmětu anglicky:
Engineering and Technology in Forestry
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav techniky (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšířit výrazně nad rámec znalostí získaných studiem základních předmětů teoretické poznatky a praktické zkušenosti o konstrukci, funkčních principech, technologickém využití, plánování, řízení a vyhodnocování technických prostředků ve výrobních procesech lesního hospodářství, se zaměřením na těžební a dopravní činnost. Zvládnout zásady optimalizované volby těžebních a dopravních technologií respektujících ochranu lesních ekosystémů, technické parametry strojů a ekonomickou přijatelnost.
 
Obsah předmětu:
1.
Výrobní procesy a výrobně-technické podmínky ve výrobních procesech lesního hospodářství. Princip samofinancování lesního hospodářství, a úloha optimalizace nákladů na lesnická opatření v něm. (dotace 0/0)
2.
Význam a specifika techniky v technologiích lesní výroby. Energetické prostředky ve výrobních procesech LH a jejich management. (dotace 0/0)
3.
Zásady technologické přípravy výroby a její realizace v obnovním procesu lesa. Organizace práce v těžební činnosti. (dotace 0/0)
4.
Terénní klasifikace a technologická typizace. Multikriteriální optimalizace výběru z disponibilních technologií. Kritéria pro výběr těžební metody a technologie. (dotace 0/0)
5.
Technologická jakost dříví jako teoretický základ druhování dříví. (dotace 0/0)
6.
Úloha lesní dopravní sítě v procesu těžby a dopravy dříví. Zpřístupnění porostního nitra pro různé technologie. (dotace 0/0)
7.Soustřeďování dříví. Lesní lanovkové systémy pro soustřeďování dříví. Méně obvyklé způsoby soustřeďování dříví. Vrtulníkové soustřeďování dříví. (dotace 0/0)
8.Zásady lesnické logistiky. Optimalizace odvozu dříví po pozemních komunikacích a dopravy dříví po železnici. (dotace 0/0)
9.
Těžebně-dopravní stroje, jejich charakteristika, rozdělení a způsoby využití. (dotace 0/0)
10.
Stroje pro desintegraci dříví. (dotace 0/0)
11.
Skladování a ochrana dříví. Manipulační sklady dříví, jejich úloha, strojní vybavení a technologické postupy. (dotace 0/0)
12.
Negativní vlivy techniky na prostředí a metody jejich zmírnění. (dotace 0/0)
13.
Zemní stroje a příslušné technologie. (dotace 0/0)
14.
Bezpečnost a hygiena práce při provozování lesní techniky. Management rizika. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. Technika a technologie v lesnictví. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 324 s. ISBN 80-7157-988-2.
NERUDA, J. a kol. Harvestorové technologie lesní těžby. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 149 s. ISBN 978-80-7375-146-3.
NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VALENTA, J. Analýza faktorů výkonnosti středních harvestorů. In PUCHOVANOVÁ, I. Trendy lesníckej, drevarskej a enviromentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese. 1. vyd. Zvolen: Tecnická univerzita vo Zvolene, Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky, 2006, s. 156--163. ISBN 80-228-1648-5.
NERUDA, J. -- VALENTA, J. Determinace poškozování lesních porostů těžebními technologiemi. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 61 s. Folia Universitas agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. ISBN 80-7157-820-7.
SIMANOV, V. -- KOHOUT, V. Těžba a doprava dříví. 1. vyd. Písek: Matice lesnická spol. s r.o., 2004. 411 s. středoškolské učebnice . ISBN 80-86271-14-5.
SKOUPÝ, A. -- KOPECKÝ, Z. Základy techniky: (cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 117 s. ISBN 80-7157-800-2.

Doporučená:
HONSA, J. -- NERUDA, J. Analýza poškození výřezů funkčními mechanismy harvestorů. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2007, s. 41--50.
NERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J. Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machines. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 138 s. ISBN 978-80-7375-251-4.
NERUDA, J. -- VALENTA, J. Faktory výkonnosti harvestorových technologií lesní těžby. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 54 s. Folia Universitas agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. ISBN 80-7157-821-5.
Kostroň, L., Lesní těžba a dopravnictví, SZN Praha, 1971, 495 str.
Pernica P., Logistický management, Radix Praha, 1998, ISBN 80-86031-13-6
Petříček, V., Mechanizační prostředky lesnické, SZN Praha, 1984, 288 str.
Rónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
Simanov, V.- Kohout, V., Asanace erozní rýhy, Výukové video, AVC VŠZ v Brně, 1993, 10.0 min.
Simanov, V.- Kohout, V., Doprava dříví vrtulníky, Výukové video, AVC VŠZ v Brně, 1993, 17.5 min.
Simanov, V., Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výrobě, Skripta VŠZ LF Brno, 1989, 68s.
Simanov, V., Optimalizace těžebních technologií, možnosti, předpoklady, in: skripta PGS "Mechanizace těžebně - výrobního procesu", VŠZ LF v Brně, 1986, s.80-85
Simanov, V., Šetrné soustřeďování dříví, Ministerstvo zemědělství ČR, 1996, 4s.
Simanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: