Sylabus predmetu SVT - Environment Friendly Production Technologies (FFWT - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Čeština          Angličtina          


Course code:
SVT
Course title in Czech:
Environment Friendly Production Technologies
Course title in English:
Environment Friendly Production Technologies
Semester:
2019/2020
Mode of completion and number of credits: Exam (0 credits), Ph.D. commissional exam (0 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Level of course: doctor
Course type:
optional
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department: Department of Engineering (FFWT)
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Extend well beyond the knowledge acquired from studies of basic subjects (Technique and technology in forestry, forest engineering technology, and mining, etc.), theoretical knowledge and practical experience with increasing levels of friendliness impacts of the operation of production technologies in forestry activities on the forest environment.
 
Course content:
1.
Negative impacts on forest ecosystems techniques and methods for their mitigation. (allowance 0/0)
2.
Legislation related to the use of machines in forestry and nature conservation. (allowance 0/0)
3.
Construction measures to reduce the negative effects of technology on the forest environment. (allowance 0/0)
4.
Technology for biomass energy. (allowance 0/0)
5.
Terrain classification and typing technology and their role in the greening of production processes. (allowance 0/0)
6.Post-production editing of facilities, as a last option to reducing of damage to forest ecosystems. (allowance 0/0)
7.
Prevention of overloading of wood transport units, as a way to reduce of erosion damage to the forest road network. (allowance 0/0)
8.
Fuels, lubricants and other fluids (battery acids, brake fluid) in terms of potential impacts on the environment. (allowance 0/0)
9.
Methods of temporary strengthening of forest roads and skidding lines, as a method of reduction of erosion damage and compaction of forest soils. (allowance 0/0)
10.
Care of machines in terms of prevention of industrial accidents resulting in contamination of forest ecosystems by foreign substances. (allowance 0/0)
11.Analysis and assessment criteria for the creation of environmentally friendly technologies. (allowance 0/0)
12.
Experimental evaluation of environmentally friendly methods of operation of technical equipment. (allowance 0/0)
13.
Eco-labeling and certification. (allowance 0/0)
14.Environmental audit of machines and technologies. Optimizing of the selection of machines from a computer. (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendanceCombined form
Total
0 h
0 h
 
Assessment methods:
Test. Knowledge gained from the course syllabus.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. Technika a technologie v lesnictví. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 324 p. ISBN 80-7157-988-2.
NERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J. Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machines. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 138 p. ISBN 978-80-7375-251-4.
ČERMÁK, J. -- NERUDA, J. -- MARTINKOVÁ, M. -- GEBAUER, R. -- ULRICH, R. -- POKORNY, E. -- PRAX, A. -- HRUŠKA, J. -- NADĚŽDIN, V. -- NADĚŽDINA, N. a kol. Identification of tree root damage caused by heavy machinery using new measurement technology suitable for precision forestry. In Precision Forestry in Plantations, Semi-Natural and Natural Forests. 1st ed. 2006, p. 291--304. ISBN 0-7972-1121-7.
NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- NADEZHDINA, N. -- ČERMÁK, J. Unfavorable impacts of forwarder technology on tree root systems along skidding trails and possibilities of their prevention. In FORMEC 2009. 1st ed. Prague: CULS Prague, 2009, p. 325--330. ISBN 978-80-213-1939-4.
VYSKOT, I. -- HRŮZA, P. -- SYNKOVÁ, J. -- KUPEC, P. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPIČÁKOVÁ, H. -- ŠEVELOVÁ, L. -- ULRICH, R. -- NERUDA, J. Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. Závěrečná zpráva o projektu VaV-SM/2/25/04 v posledním roce řešení listopad 2007.  LDF MZLU v Brně. 2007.
NERUDA, J. a kol. Harvestorové technologie lesní těžby. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 149 p. ISBN 978-80-7375-146-3.
NERUDA, J. -- VALENTA, J. Determinace poškozování lesních porostů těžebními technologiemi. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 61 p. Folia Universitas agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. ISBN 80-7157-820-7.
SIMANOV, V. Legislativa související s využíváním strojů v lesním hospodářství a ochranou přírody.2004.
SIMANOV, V. Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výrobě. 1st ed. Brno: VŠZ, 1989. 63 p.

Recommended:
NERUDA, J. Možnosti modelování poškození lesních porostů při těžbě dříví. In Sborník referátů mezinárodní konference -Logistika technickej výroby dreva váKarpatoch-. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2002, p. 1--8. ISBN 80-228-1170-X.
NERUDA, J. -- POKORNÝ, E. -- ULRICH, R. -- VAVŘÍČEK, D. Použití pneumatik nebo kolopásů při vyvážení sortimentů dřeva. In Těžebně dopravní technologie a stavební úpravy v kalamitních těžbách. 1st ed. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, p. 86--89. ISBN 978-80-213-1791-8.
SIMANOV, V. Technologie lesnických činností v lesích se zvýšeným zájmem ochrany přírody. In Limity a rizika uplatňování produkčních funkcí lesa ve zvláště chráněných územích. Brno: MZLU v Brně, 2002, p. 43--51. ISBN 80-7157-585-2.
SIMANOV, V. Těžba a soustřeďování dříví jako nástroje managementu lesních porostů. In Sborník referátů odborného semináře AGRO-EKO-LES '96. 1st ed. Písek: IRES Písek, 1996, p. 86--91.
SIMANOV, V. Těžební činnost z hlediska přírodě blízkého obhospodařování lesa. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 1998. v. 43, no. 2, p. 36--38. ISSN 0322-9688.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 09/11/2019.

Typ výstupu: