Course syllabus ZL1 - Zpřístupňování lesa I (LDF - ZS 2009/2010)


     Czech          English          


Kód předmětu:
ZL1
Název předmětu česky: Zpřístupňování lesa I
Název předmětu anglicky:
Opening-up of Forests I.
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Připravit posluchače oboru LI pro praktickou činnost při plánování, projektování, výstavbě a údržbě lesní účelové dopravní sítě, včetně optimalizace její tvorby a rekonstrukce v pojetí funkčně integrovaného lesního hospodářství.
 
Obsah předmětu:
1.
Zásady optimální tvorby a rekonstrukce lesní dopravní sítě v různých přírodních a hospodářských poměrech. Rozhodovací analýza a její aplikace při výběru optimální varianty trasy lesní cesty. Hydrogeologický průzkum zpřístupňovaného území. Odvodňovací objekty na lesních odvozních cestách. Novodobé a specifické technologie výstavby a zpevňování lesních odvozních cest, hlavní zásady jejich údržeb, oprav a rekonstrukcí. Ekonomická kriteria výstavby a údržby lesní dopravní sítě. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška24 h
16 h
cvičení
24 h
0 h
odborná exkurze16 h
0 h
příprava na zkoušku24 h
32 h
příprava prezentace
8 h
8 h
zpracování seminární práce
16 h
0 h
Celkem112 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška (LS)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Beneš, J., Lesnické stavby, Skripta VŠZ v Brně, 1979, 370 s.
Hanák, K. et al., Lesní dopravní síť, Vybrané statě, Skripta VŠZ v Brně, 1992, 147 s.
Hanák, K., Sereda, O., Hrubešová, E., Lesní dopravní síť, Trasování a projektování lesních odvozních cest, Skripta VŠZ v Brně, 1994, 125 s.
Hanák, K., Zpřístupnění lesa, Vybrané statě II, Skripta MZLU v Brně, 1995, 102 s.
Hanák, K., Zpřístupňování lesa, Odvodňovací objekty na lesních cestách, Skripta MZLU v Brně,1997,108 s.
Hrubešová, E., Zpřístupňování lesa, Cvičení, Skripta MZLU v Brně, 1995, 131 s.
Jurík, L., Lesné cesty, vysokoškolská učebnice, Príroda, Bratislava, 1984, 407 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2007/2008
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2007/2008
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014, ZS 2012/2013, LS 2011/2012 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Hranice na Moravě


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 4. 7. 2010.

Type of output: