Sylabus předmětu UZMR - Územní rozvoj (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
UZMR
Název předmětu česky:
Územní rozvoj
Název předmětu anglicky:
Regional Development
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostObor
Ročník
SkupinaVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
9.00-11.50B35B-ARB-ARB
B-ARB-ARB
B-ARBO
B-ARBO
1
1
1
1
1
2
1
2
J. Fialová
Přednáška
Nepravidelně
35
Úterý
15.00-16.50
B34
B-ARB-ARB
B-ARBO
 
 
 
 
1
1
2
3
 
 
 
 
 
J. FialováPřednáškaKaždý týden24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami, procedurou a legislativním rámcem územního plánování v ČR. Posluchač získá základní informace o soudobých trendech v územním plánování. Na praktických ukázkách jsou vysvětlovány postupy při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia – orgány územního plánování (dotace 2/0)
2.Organizace na úseku stavebního řádu, Cíle a úkoly územního plánování (dotace 2/0)
3.Politika územního rozvoje (dotace 0/0)
4.Územně plánovací podklady (dotace 0/0)
5.Zásady územního rozvoje (dotace 0/0)
6.
Územní plán (dotace 0/0)
7.
Regulační plán (dotace 0/0)
8.
Územní rozhodnutí (dotace 2/0)
9.
Zjednodušené procedury (dotace 2/0)
10.
Územní řízení (dotace 2/0)
11.Úprava vztahů v území, územní opatření (dotace 2/0)
12.
Limity využití území, rozbor udržitelného rozvoje území (dotace 2/0)
13.
Test z přednášené látky (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
12 h
konzultace14 h
30 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
12 h
zpracování seminární práce
24 h
24 h
Celkem
78 h
78 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání a odprezentování seminární práce, úspěšné napsání zápočtové písemné práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
20 %
20 %
Vypracování semestrální práce
40 %
40 %
Prezentace20 %
20 %
Absolvování závěrečného testu20 %20 %
Celkem
100 %
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DOLEŽAL, J. -- MAREČEK, J. -- SEDLÁČKOVÁ, V. -- SKLENÁŘ, T. -- TUNKA, M. -- VOBRÁTILOVÁ, Z. Nový stavební zákon v teorii a praxi: a předpisy související s poznámkami. Linde, 2006. 703 s. ISBN 80-7201-626-1.
DOLEŽAL, J. a kol. Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami. Praha: Linde, 2007. 330 s. ISBN 978-80-7201-656-3.
PRŮCHOVÁ, I. a kol. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 396 =. ISBN 978-80-210-5667-1.
Stavební zákon a vyhlášky: autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k 6.2.2012. Ostrava: Sagit, 2012. 398 s. Úplné znění ;. ISBN 978-80-7208-906-2.
PARLAMENT, Č R. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.  [online]. 2006. URL: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=183/2006.
GLOZA, P. Zhodnocení nového stavebního zákona po roce účinnosti. Bakalářská práce. Brno: MZLU v Brně, 2008.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ARBO Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-ARBO Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 22. 6. 2020.

Typ výstupu: