Sylabus předmětu LHYD - Lesnická hydrologie (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LHYD
Název předmětu česky:
Lesnická hydrologie
Název předmětu anglicky:
Forest Hydrology
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základní informace o vodě jako složce (lesního) ekosystému. Vazby na předměty typu klimatologie a pedologie.
 
Obsah předmětu:
1.
úvod (dotace 2/2)
 
a.
Pojmy definované v jiných disciplinách
b.
Jednotky

2.
Koloběh vody v přírodě a srážky (dotace 2/2)
 
a.
Koloběh vody v přírodě - globální pohled
b.
koloběh - specifika zalesněného území
c.
Srážky (úvodní informace)

3.
Povodí (dotace 2/2)
 
a.
Morfologie povodí
b.
Vylišení povodí v terénu (mapě)
c.Základní charakteristiky

4.Role vegetace (lesa) z pohledu hydrologie (dotace 4/4)
 
a.
Evaporace a evapotranspirace
b.
základy hydropedologie
c.
systém půda-rostlina-atmosféra

5.
Formování odtoku (dotace 4/4)
 
a.
Infiltrace
b.
prodění vody v půdě
c.role organické hmoty na fyzikální parametry půd

6.
Eroze a pohyb sedimentů (dotace 2/2)
 
a.
povrchový odtok a vazba na vodní erozi
b.
základy protierozních opatření
c.
základy organizace hospodaření v povodí z pohledu ochrany půd

7.Extrémní průtoky a protipododňová opatření (dotace 2/2)
 
a.
Maximální průtoky
b.Minimální průtoky
c.Výpočty a měření
d.
základy protipovodňových opatření

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
32 h
32 h
cvičení
32 h
32 h
laboratorní práce
4 h
4 h
práce v terénu
4 h
4 h
projektová práce
6 h
6 h
příprava na zkoušku
12 h
12 h
zpracování projektů22 h
22 h
Celkem
112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - obhajoba projektu - je splněno, pokud jsou opraveny všechny chyby
zkouška - písemný test 3 otázky, každá musí být zodpovězena na min 80% a ústní zkouška - 2 otázky, každá zodpovězena na 80%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KRAVKA, M. a kol. Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7375-338-2.
JANDORA, -- STARA, V. -- STARÝ, M. Hydraulika a hydrologie. Brno: CERM, 2002. 186 s. ISBN 80-214-2204-1.
KVÍTEK, T. a kol. Zásady managementu využívání zón diferencované ochrany trvalými travními porosty v povodí vodárenských nádrží. Praha: VÚMOP, 2004. 59 s. ISBN 80-239-3136-9.
VANČURA, K. a kol. Les a voda v srdci Evropy. Praha: MZe, 2007. ISBN 978-80-7084-634-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 10. 2. 2020.

Typ výstupu: