Sylabus předmětu STPA - Stavitelství pro arboristiku (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
STPA
Název předmětu česky:
Stavitelství pro arboristiku
Název předmětu anglicky:
Arboristics Construction
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základních poznatků z oblasti stavebnictví v návaznosti na výuku a následné uplatnění oboru Arboristika. Zaměříme se především na drobné stavby v krajině, terénní úpravy, drobné rekonstrukce.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní parametry a materiály jednoduchých staveb souvisejících se zahradními (parkovými) úpravami (dotace 3/4)
 
a.
Stavební materiály - kámen, dřevo, beton
b.Projekt zahradně architektonického řešení - způsoby kreslení
c.
Stavby související se zahradními (parkovými) úpravami - mosty a lávky

2.Jednoduché stavby související se zahradními (parkovými) úpravami a realizace terénních úprav (dotace 3/4)
 
a.zpevněné plochy, komunikace -- cesty
b.schody, schodiště, zídky
c.informační tabule, odpadkové koše, posezení, pergoly, altány
d.
dětská a sportovní hřiště, oplocení

3.
Revitalizace toků - základní informace, revitalizační prvky (dotace 3/3)
4.
Vegetační doprovod vodního toku (dotace 3/3)
5.Stavební zákon a navazující předpisy (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
24 h
24 h
cvičení
24 h
0 h
práce v terénu
30 h54 h
příprava na zkoušku
34 h34 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - formou písemnou i ústní, zápočet (připuštění ke zkoušce) podmiňuje odevzdání dílčích úkolů definovaných v rámci cvičení, součástí bude i zpracování dílčího terénního sledování, zaměřeno na drobné stavby a posouzení jejich začlenění do krajiny.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOTÁSKOVÁ, P. Krajinné stavitelství pro rekreační využití. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7375-342-9.
ŠLEZINGR, M. Funkce vegetačního doprovodu toku v lesní trati. In Chřiby-krajina, les, voda. 1. vyd. Brno: MZLU, 2009, s. 64--70. ISBN 978-80-7375-341-2.
ŠLEZINGR, M. Revitalizace toků. 1. vyd. Brno: VUTIUM Brno, 2010. 256 s. 1. ISBN 978-80-214-3942-9.
ŠLEZINGR, M. Revitalizace toků: příspěvek k problematice úprav vodních toků. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2010. 255 s. ISBN 978-80-214-3942-9.
FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. -- KUPEC, P. -- PSOTOVÁ, H. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Revitalizace v krajině. , verze 1. [CD-ROM]. Mendelu v Brně. 2010. ISBN 978-80-7375-373-3.
ČSN EN ISO 11091 Výkresy pozemních staveb - Kreslení zahradních úprav. Praha: Český normalizační institut, 2000. 16 s.
Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 768 s. ISBN 978-80-247-3865-9.
ADÁMEK, J. -- KOUKAL, J. -- NOVOTNÝ, B. Stavební materiály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997. 205 s. ISBN 80-214-0631-3.

Doporučená:
HÁJEK, V. Upravujeme zahradu. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 87 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-7169-063-5.
Pozemní stavitelství: drobná architektura. 3. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 82 s. ISBN 80-01-02749-X.
HÁJEK, V. Upravujeme zahradu III: malá zahradní architektura. Praha: Grada, 2001. 104 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-247-0172-3.
HÁJEK, V. Upravujeme zahradu. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 73 s. Profi & hobby ;. ISBN 80-7169-060-0.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. Revitalizace v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. 120 s.
SVOBODA, L. a kol. Stavební hmoty. 2. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. 400 s. ISBN 978-80-8076-057-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: