Sylabus předmětu BOP - Biotechnická opatření v povodích (LDF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BOP
Název předmětu česky:
Biotechnická opatření v povodích
Název předmětu anglicky: Bioengineering Techniques in Catchment Area
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je dosažení komplexních vědomostí o biotechnických opatřeních v povodích v krajinných i lesních ekosystémech.
Základem studia bude řešení problematiky protierozní ochrany půdy a stabilizace břehových území vodních toků a nádrží, včetně vypracování prognózy ústupu břehové čáry. Rozvíjeny budou znalosti v oblasti GIS, matematické statistiky, aplikované ekologie, hydrologie. Oblasti zájmu:
 
Obsah předmětu:
1.
Biotechnická opatření v povodí -- základní členění, Účel a cíl biotechnických stabilizačních opatření v povodí (dotace 10/0)
 
a.
Hodnocení vlhkostních poměrů v povodí
b.
Protierozní ochrana půdy -- klasické metody
c.
Protierozní ochrana půdy -- užití geosyntetik, metoda "Gras und Holz"

2.Biotechnická stabilizace břehových území (tok, nádrž) (dotace 14/0)
 
a.
Prognostické metody ústupu břehů -- aplikace
b.
Stabilizace říčních ekosystémů -- ochranná vegetační infiltrační pásma

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h
0 h
odborná praxe
56 h
0 h
příprava na zkoušku
50 h
0 h
příprava prezentace
20 h
0 h
Celkem
150 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠLEZINGR, M. Abrasion der Ufer: Beitrag zur Problematik zur Sicherung der Uferstabilität. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 2002. 158 s. ISBN 80-214-2206-8.
ŠLEZINGR, M. Bank stabilization - zone Rokle (Stabilizace břehů). In People, buildings and environment 2009. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2009, s. 132--135. ISBN 978-80-7204-660-7.
ŠLEZINGR, M. Břehová abraze: příspěvek k problematice zajištění stability břehů. 2. vyd. Brno: CERM, 2004. 159 s. ISBN 80-7204-342-0.
ŠLEZINGR, M. Stabilizace říčních ekosystémů. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 353 s. ISBN 80-7204-403-6.
ÚRADNÍČEK, L. -- ŠLEZINGR, M. Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. Brno: Akedemické nakladatelství CERM,s.r.o., , 2002. 130 s. ISBN 80-7204-269-6.
HERYNEK, J. -- TLAPÁK, V. Funkce krajinných segmentů z pohledu ochrany povodí před povodněmi. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. č. 1, s. 1--47. ISSN 1211-8516.
JŮVA, K. -- TLAPÁK, V. Odvodňování a úpravy toků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1978. 148 s.
HANÁK, K. -- KUPČÁK, V. -- SKOUPIL, J. -- ŠÁLEK, J. -- TLAPÁK, V. -- ZUNA, J. Stavby pro plnění funkcí lesa. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2009. 304 s. ISBN 978-80-87093-76-4.
TLAPÁK, V. -- ŠÁLEK, J. -- LEGÁT, V. Voda v zemědělské krajině. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992. 320 s. ISBN 80-209-0232-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: