Course syllabus SJZ2 - Světový jazyk - španělština začátečníci 2 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
SJZ2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - španělština začátečníci 2
Název předmětu anglicky:
World Language - Spanish Beginner Course 2
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: španělština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Úterý
13.00-14.50
Z26 (ČP II.)
CvičeníKaždý týden24
Úterý
15.00-16.50
Z25 (ČP II.)
H. Messari
Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je osvojit si základy španělského jazyka a tyto znalosti dále rozvíjet. Je kladen důraz na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností /poslech, mluvení, čtení a psaní/. Výstupní úroveň znalostí podle společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni A1-A2. Student rozumí větám a slovům týkajícím se jeho osoby a jeho okolí. Je schopen vést jednoduchou konverzaci, odpovídat na naučené otázky. Dokáže vyjádřit základní myšlenky o své osobě prostřednictvím naučených slovních spojení, tvoří jednoduché větní struktury, ovládá základní frazeologii.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní potraviny, jídlo ve Španělsku a v Latinské Americe.
Jak si objednat jídlo v restauraci.
(dotace 0/2)
 
a.
použití slovesa GUSTAR, ENCANTAR + osobních zájmen ve 3. pádě

2.
Zařízení bytu. Telefonování. Pronájem bytu.
Jak vyjádřit umístění v prostoru.
(dotace 0/6)
 
a.
příslovce místa a předložky místní
b.
vazba PARA + INFINITIV
c.
nepravidelná slovesa VENIR, DAR, HACER, PODER
d.
základní číslovky 21-199
e.
krácení zájmen, číslovek řadových a přídavných jmen
f.
psaní velkých písmen

3.Studium, práce, denní program. Školní docházka ve Španělsku.
Jak vyjádřit souhlas a nesouhlas, obvyklé opakování děje.
(dotace 0/6)
 
a.časování zvratných sloves
b.
nepravidelná slovesa SALIR, DECIR
c.
slovesa zakončená na -uar s posunem přízvuku
d.
tázací zájmena a příslovce
e.
dny v týdnu
f.
udávání hodin

4.
Španělsko - základní informace. Počasí ve Španělsku.
Jak mluvit o počasí. Jak se zeptat na časový úsek.
(dotace 0/6)
 
a.použití slovesa "hacer, tener, hay" při popisování počasí
b.
vzdálenost, nadmořská výška, časový úsek
c.procenta, zlomky

5.Rodina.
Jak vyjadřovat rodinné vztahy.
(dotace 0/4)
 
a.
vazby s infinitivem (PARA + inf., AL + inf., ANTES DE + inf., DESPUÉS DE + inf.)
b.
ukazovací zájmena
c.
slovesa se změnou kmenové samohlásky E-I (PEDIR, DESPEDIRSE)
d.nepravidelné sloveso PONER

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
0 h
konzultace
3 h
0 h
příprava na zkoušku
14 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
5 h
0 h
příprava na průběžný test
5 h
0 h
zpracování seminární práce
5 h
0 h
Celkem
56 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Během semestru 2 průběžné testy. Na konci semestru zápočtový test. Min. požadovaná úspěšnost celkem 65 %.
Student na zahraniční stáži má možnost si předmět zapsat, splní-li požadavky na jeho ukončení do konce zkouškového období.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MLÝNKOVÁ, L. -- MACÍKOVÁ, O. Učebnice současné španělštiny 1.díl (přepracované vydání s mp3). Brno: Computer Press , 2008. 497 s. ISBN 978-80-251-2392-8.
PROKOPOVÁ, L. Španělština pro samouky. 2nd vyd. Praha: Leda, 2000. 413 s. ISBN 80-85927-08-X.
BROŽOVÁ, K. -- PENARANDA, C F. Aventura 1. Praha: Klett, 2009. 219 s. ISBN 978-80-7397-022-2.
CORPAS, J. -- GARMENDIA, A. -- GARCÍA, E. Aula Internacional 1 Libro del alumno. Madrid: Difusión – ELE, 2006. 166 s. ISBN 978-84-8443-228-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: