Course syllabus SJZ1 - Světový jazyk - španělština začátečníci 1 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: SJZ1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - španělština začátečníci 1
Název předmětu anglicky:
World Language - Spanish Beginner Course 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
španělština
Garant předmětu:
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí9.00-10.50
Z5 (ČP II.)
CvičeníKaždý týden
24
Pondělí
11.00-12.50Z25 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem studia předmětu je osvojit si základy španělského jazyka a tyto znalosti dále rozvíjet. Je kladen důraz na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností /poslech, mluvení, čtení a psaní/. Výstupní úroveň znalostí podle společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni A1. Student rozumí větám a slovům týkajícím se jeho osoby a jeho okolí. Je schopen vést velmi jednoduchou a prostou konverzaci. Sám dokáže vyjádřit základní myšlenky o své osobě pomocí slovních spojení, která se naučil. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jeho osobu.
 
Obsah předmětu:
1.Jak se představit, jak pozdravit, poprosit a poděkovat. (dotace 0/4)
 
a.
španělská abeceda, přízvuk, výslovnost
b.
rod a člen podstatných jmen, množné číslo podst. jm.
c.
přídavná jména, přechylování, množné číslo
d.
osobní zájmena
e.
nepravidelné sloveso SER
f.
zápor u sloves
g.
tvoření otázek

2.
Prázdniny ve Španělsku.
Jak popsat přechodný stav a umístění, jak vyjádřit, že se něco někomu líbí.
(dotace 0/4)
 
a.
předložky místní A, DE, EN
b.
nepravidelná slovesa ESTAR a IR
c.
sloveso GUSTAR
d.
vyjadřování pádů

3.Jazyky, kterými se mluví ve Španělsku.
Jak vyjádřit co děláme pomocí významových sloves. Jak reagovat v rozhovoru, jak vyjádřit překvapení, údiv, jak zesílit význam.
(dotace 0/6)
 
a.
časování pravidelných sloves v přítomném čase (koncovky -ar,-er,-ir)
b.nepravidelná slovesa zakončená na -cer a -cir a sloveso VER v přítomném čase
c.zvratné neosobní vazby
d.číslovky základní 1-20

4.Rozhovor se španělským kamarádem. Jací jsou Španělé?
Jak popsat osobu.
(dotace 0/4)
 
a.
slovesná vazba IR A + INFINITIV
b.
nepravidelné sloveso TENER, TENER QUE + INFINITIV
c.
slovesa SER a ESTAR s přídavným jménem nebo příčestím
d.
neurčité zájmeno TODO, TODOS
e.přechylování přídavných jmen s koncovkou -or, án, -ín, -ón

5.
Dům, bydlení. Na návštěvě. Bydlení ve Španělsku.
Jak vyjádřit nutnost, povinnost. Jak se omluvit. Jak upoutat pozornost.
(dotace 0/4)
 
a.neosobní slovesný tvar HAY
b.
slovesa se změnou kmenových samohlásek E-IE a O-UE
c.nepravidelné sloveso SABER
d.
slovesa zakončená na -ger, -gir
e.
přivlastňovací zájmena nesamostatná

6.
Španělsko, významná města, kulturní památky.
Latinská Amerika, základní informace.
(dotace 0/2)
 
a.názvy latinoamerických zemí ve španělštině
b.
psaní velkých písmen

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení24 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
4 h
0 h
Celkem
28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Během semestru 2 průběžné testy. Na konci semestru zápočtový test. Min. požadovaná úspěšnost celkem 65 %.
Student na zahraniční stáži má možnost si předmět zapsat, splní-li požadavky na jeho ukončení do konce zkouškového období.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MLÝNKOVÁ, L. -- MACÍKOVÁ, O. Učebnice současné španělštiny 1.díl (přepracované vydání s mp3). Brno: Computer Press , 2008. 497 s. ISBN 978-80-251-2392-8.
CORPAS, J. Aula 1 Libro del alumno (A1) + CD. Praha: Klett, 2011. ISBN 978-84-8443-254-8.
BROŽOVÁ, K. -- PENARANDA, C F. Aventura 1. Praha: Klett, 2009. 219 s. ISBN 978-80-7397-022-2.

Doporučená:
PROKOPOVÁ, L. Španělština. LEDA, 2000. 523 s. ISBN 80-85927-76-4.
BARTOŠ, L. Praktický jazykový průvodce. ROTOM, 1995. 385 s. ISBN 80-85840-19-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: