Course syllabus SJSP1 - Světový jazyk - španělština středně pokročilí 1 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
SJSP1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - španělština středně pokročilí 1
Název předmětu anglicky: World Language - Spanish Intermediate Course 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: španělština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (garant)
Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
17.00-18.50
Z26 (ČP II.)
H. Messari
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je navázat na základní znalosti obecného jazyka a dále je rozvíjet jak po stránce písemné, tak i ústní pomocí písemných testů, poslechů, videa, konverzace, prezentací a diskuzí, četbou textů na různá témata. Výstupní úroveň znalostí podle společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni A2. Student rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce, orientuje se v jídelním lístku. Může číst snadné texty, je schopný mluvit v několika větách o několika omezených tématech. Je schopen jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě, zvládne jednoduchý popis. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.
 
Obsah předmětu:
1.
Rodina, rodinné vztahy v ČR a ve Španělsku /La familia, las relaciones familiares en la República Checa y en España
Jak vyjadřovat rodinné vztahy.
(dotace 0/2)
 
a.vazby s infinitivem (PARA + inf., AL + inf., ANTES DE + inf., DESPUÉS DE + inf., POR + inf.)
b.
ukazovací zájmena, příslovce místa
c.
slovesa se změnou kmenové samohlásky E-I (PEDIR, DESPEDIRSE)
d.
nepravidelné sloveso PONER, PONERSE

2.
Nakupování - oblečení, obuv /De compras - ropa, calzado
Jak nakupovat oblečení a obuv. Jak mluvit o oblékání.
(dotace 0/4)
 
a.
nepřízvučné tvary osobních zájmen (3. a 4. pád)
b.
zdůraznění předmětu
c.
nepravidelné sloveso VALER
d.
číslovky základní 200 až miliarda
e.
zastupování podstatného jména členem určitým
f.
příslovce "mucho, poco, bastante, demasiado, tanto"

3.
Na trhu, potraviny /En el mercado, los comestibles
Jak nakupovat potraviny. Jak udávat množství. Jak vyjádřit hodnocení.
(dotace 0/6)
 
a.
stupňování přídavných jmen
b.
porovnávací výrazy
c.gerundium, vazba ESTAR + gerundium
d.
vazba LLEVAR + gerundium
e.
osobní zájmena přízvučná
f.
vazba slovesa TARDAR EN
g.
nepravidelné sloveso OLER
h.tvoření zdrobnělin

4.V restauraci, španělská a latinoamerická jídla /En el restaurante, la comida española y latinoamericana
Jak komunikovat v restauraci.
(dotace 0/4)
 
a.
budoucí čas jednoduchý
b.
podmínková souvětí
c.
skupiny dvou osobních zájmen nepřízvučných
d.
nepravidelné sloveso TRAER
e.
zápor ve větě
f.
zájmeno CADA

5.
Madrid, nejdůležitější památky v Madridu/ Madrid, los monumentos más importantes de Madrid
Jak vyjádřit začátek děje, průběh a trvání děje, ukončení a přerušení děje. Jak vyjádřit pravděpodobnost nebo domněnku. Jak vyjádřit změnu stavu.
(dotace 0/8)
 
a.
minulý čas jednoduchý (pretérito indefinido)
b.vazba seguir + gerundium, ir + gerundium, estar + gerundium
c.
vazba empezar/ponerse a + infinitiv, terminar de + infinitiv, dejar de + infinitiv, acabar de + infinitiv
d.
vazba volverse + přídavné jméno, ponerse + přídavné jméno
e.
vyjádření předložky "před"

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
4 h
0 h
Celkem
28 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Během semestru 2 průběžné testy. Na konci semestru zápočtový test. Min. požadovaná úspěšnost celkem 65 %.
Student na zahraniční stáži má možnost si předmět zapsat, splní-li požadavky na jeho ukončení do konce zkouškového období.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CORPAS, J. Aula Internacional Nueva Edición 2 Libro del Alumno + CD Audio. Barcelona: Difusión, 2013. 192 s. ISBN 978-84-1564-010-3.

Doporučená:
PROKOPOVÁ, L. Španělština. 1st vyd. Praha: LEDA, 2000. 523 s. ISBN 80-85927-76-4.
PROKOPOVÁ, L. Španělština : Slovesa - klíč - slovník. 1st vyd. Voznice: LEDA, 2000. 127 s. ISBN 80-85927-76-4.
MLÝNKOVÁ, L. -- MACÍKOVÁ, O. Učebnice současné španělštiny 1.díl (přepracované vydání s mp3). Brno: Computer Press , 2008. 497 s. ISBN 978-80-251-2392-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: