Course syllabus SJP1 - Světový jazyk - španělština pokročilí 1 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
SJP1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - španělština pokročilí 1
Název předmětu anglicky:
World Language - Spanish Advanced Course 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
španělština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Úterý
17.00-18.50
Z25 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je upevnění a rozšíření znalostí lexiky, gramatiky a konverzačních dovedností na pokročilé úrovni. Písemné dovednosti jsou rozvíjeny formou cvičení, testů, prezentací. Důraz je kladen na porozumění mluvenému slovu a porozumění textům odpovídající obtížnosti. Výstupní úroveň znalostí podle společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni B1.
Student rozumí mluvenému slovu týkajícímu se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity a popisujícím události. Dorozumí se v běžných životních situacích a moohu volně diskutovat o známých tématech. Umí psát formální dopisy.
 
Obsah předmětu:
1.
América latina en cifras - información general/ Latinská Amerika v číslech, základní informace (dotace 0/2)
 
a.
zeměpisné názvy
b.
obyvatelská jména (latinskoamerické země)

2.
Estilo de vida de hoy y de antes, internet y nuevas tecnologías/ Životní styl dnes a dříve, internet a nové technologie (dotace 0/4)
 
a.
imperfektum (pretérito imperfecto)
b.
imperfektum x minulý čas prostý
c.
vazby sloves v imperfektu
d.
vyjádření přídavného jména opisem

3.
La salud y el estrés, el estilo de vida, el cuerpo humano/ Zdraví, životní styl, lidské tělo (dotace 0/4)
 
a.
subjuntiv přítomného času
b.použití subjuntivu ve vedlejších větách s aby
c.
použití subjuntivu ve větách přacích
d.kladné a záporné rozkazy
e.neurčité zájmeno cualquiera
f.
člen u podst. jmen rodu ž. začínajících přízvučným a-, ha

4.El medio ambiente, los problemas actuales/ Životní prostředí, aktuální problémy (dotace 0/2)
 
a.
srovnávání
b.
akce a následky

5.
Animales de compañía, derechos de los animales /Domácí mazlíčci, práva zvířat (dotace 0/2)
 
a.vyjádření časových úseků
b.
negace

6.
Los deportes en España, deportes de aventura/ Sporty ve Španělsku, adrenalinové sporty (dotace 0/2)
 
a.
nepravidelné sloveso "haber"
b.příčestí trpné (participio)
c.minulý čas složený (pretérito perfecto compuesto)
d.
nepravidelná slovesa "jugar, caber"
e.
číslovky řadové a násobné

7.
Supersticiones, origen de las creencias, fenómenos sobrenaturales/ Pověry a jejich původ, nadpřirozené jevy (dotace 0/2)
 
a.
rady a doporučení - vazby s infinitivem

8.
La cultura y el ocio/ Kultura a volný čas (dotace 0/2)
 
a.
předminulý čas (pretérito pluscuamperfecto)
b.
souslednost časová
c.
osobní a neosobní vazby sloves
d.
tvoření ženského rodu u podstatných jmen

9.
Las diferencias culturales de los países hispanohablantes /Kulturní odlišnosti španělsky mluvících zemí (dotace 0/2)
 
a.představení, oblékání, stravovací zvyklosti

10.
Correspondencia formal e informal, solicitud de empleo, currículo vital /Formální a neformální korepondence, žádost o práci, curriculum vitae (dotace 0/2)
 
a.
formální a neformální oslovení, rozloučení
b.
strukturovaný životopis

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
24 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
4 h0 h
Celkem
28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen písemným testem (délka trvání 60 minut, obsahuje lexiku, gramatiku, překlad) a zápočtem.
Požadavky pro ukončení předmětu:
- 80% povinná účast na cvičení
- odevzdání seminární práci v průběhu semestru
- závěrečný písemný test - min. požadovaná úspěšnost je 60%
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná znalost probrané gramatiky z Učebnice současné španělštiny a znalost terminologie a frazeologie z probraných témat.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DE LA FUENTE MARTINEZ, V. -- ALVAREZ MARTINEZ, M A. -- SANZ SANCHEZ, B. Sueña 3: Libro del alumno. Madrid: Grupo Anaya, S.A, 2007. 207 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: