Course syllabus NJSP2 - Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2 (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Czech          English          


Kód předmětu: NJSP2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2
Název předmětu anglicky:
World Language - German Intermediate Course 2
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu: Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Středa
9.00-10.50
Z26 (ČP II.)I. Býčková
Cvičení
Každý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvíjet všechny jazykové dovednosti, tzn. rozšiřovat slovní zásobu s důrazem na mluvnickou přesnost a plynulost projevu, součástí jsou také poslechová cvičení.
Probírané lekce učebnice: 4-6, příp. 7.
 
Obsah předmětu:
1.
Mluvení: ústní prezentace, komunikace v každodenních situacích (dotace 0/4)
 
a.
studentova osobnost, rodina, bydliště
b.univerzita, Mendelova univerzita, fakulta, studijní obor
c.
bydlení, oblečení, volný čas, plány do budoucna

2.
Poslech (dotace 0/4)
 
a.
- pro celkové porozumění
b.
- pro pochopení hlavní myšlenky
c.
- pro specifickou informaci

3.
Čtení semiautentických textů (dotace 0/4)
 
a.
- pro celkové pochopení
b.- pro pochopení hlavní myšlenky
c.
- pro specifickou informaci

4.Psaní (dotace 0/4)
 
a.
psaní e-mailu
b.
motivační dopis
c.
dotazník
d.
esej

5.
Mluvnice (dotace 0/8)
 
a.- slovosled, syntax
b.- skloňování adjektiv po členu určitém a neurčitém
c.
- infinitiv s "zu", podmiňovací způsob - Konjunktiv II
d.
- préteritum, perfektum - pravidelná a nepravidelná slovesa, plusquamperfektum

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení24 h0 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
0 h
Celkem
28 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou. Zápočet je udělen za písemný test (minimum 65 %) a za splnění docházky (max 2 absence). Obsahem ústní zkoušky je rozhovor nad tématy probíranými v hodině, ústní zkoušení po 2. Zkouška se koná v jeden den - dopoledne se píše písemný test, odpoledne se koná ústní zkouška. Délka ústní zkoušky 15 - 20 minut.
Uprostřed semestru se píše průběžný test.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy. 1st vyd. Praha: Ekopress, 2003. 276 s. ISBN 80-86119-66-1.
HÖPPNEROVÁ, V. -- JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny: vhodná i pro samouky. 2nd vyd. Praha: NS Svoboda, 2003. 357 s. ISBN 80-205-1014-1.
LÉVY-HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben. Fraus, 2005. ISBN 80-7238-369-8.
BLÜGGEL, B. -- DALLAPIAZZA, R. -- VON JAN, E. Tangram aktuell 2 Lektion 5 - 8 . Ismaning, Německo: Hueber Verlag, 2013. 148 s. ISBN 978-3-19-001817-8.
DALLAPIAZZA, R. et al. Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Kursbuch + Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/1. 1st vyd. Ismaning: Hueber, 2005. 152 s. Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-19-001816-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 4. 2020.

Type of output: