Course syllabus SJP2 - Světový jazyk - španělština pokročilí 2 (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Kód předmětu:
SJP2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - španělština pokročilí 2
Název předmětu anglicky:
World Language - Spanish Advanced Course 2
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
španělština
Garant předmětu:
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý13.00-14.50
Z26 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je upevnění a rozšíření znalostí lexiky, gramatiky a konverzačních dovedností na pokročilé úrovni. Písemné dovednosti jsou rozvíjeny formou cvičení, testů, prezentací. Důraz je kladen na porozumění obtížnějším textům a poslechu, dále na řečové dovednosti a komunikativnost na pokročilé úrovni. Výstupní úroveň znalostí podle společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni B1-B2. Student rozumí mluvenému slovu zbývajícímu se běžnými problémy (televize, film), je schopen konverzovat s rodilými mluvčími o známých tématech a vyjádřit svůj názor. Dokáže napsat podrobný text.
 
Obsah předmětu:
1.
descripción de las personas (Portrét, fyzický popis a charakter lidí) (dotace 0/2)
 
a.
specifické použití slovesa "ser" a "estar".
b.
s adjektivy

2.
Transporte. Menaje del hogar (doprava, domácnost) (dotace 0/2)
 
a.
minulý čas, stavová slovesa
b.
opakované akce
c.předminulý čas
d.
použití minulého času v příbězích

3.profesiones tradicionales y nuevas (Tradiční a nové profese) (dotace 0/2)
 
a.
Budoucí čas jednoduchý a složený
b.
Jednoduchý a složený podmiňovací způsob
c.
znaky diakritiky
d.subjuntiv přítomného času- vyjádření přání
e.vyjádření pochybnosti nebo pravděpodobnosti

4.
Meteorología. Ciencias naturales.Refranes (meteorologie , přírodní vědy ,přísloví) (dotace 0/2)
 
a.
(Zájmena, a. Zdvojení zájmen, b. Přivlastňovací zájmena)

5.Paisajes geográficos (zeměpisná krajiny) (dotace 0/2)
 
a.Vyjádřit zklamání a rozčarování
b.
Vyjádření nenucenosti
c.
Literární příběh a postupy
d.
Vyjádření spokojenosti a uspokojení
e.
Vyjádření obdivu a překvapení

6.
Mobiliario de la casa y urbano ( vybavení a domu / nábytek, aj./ a městské vybavení ) (dotace 0/2)
 
a.Použití subjuntivu ve vedlejších větách s aby
b.
Použití subjuntivu ve větách přacích
c.
Kladné a záporné rozkazy

7.
El mundo de la política (svět politiky) (dotace 0/2)
 
a.
Subjuntivy : Se slovesy pocitu
b.
Se slovesy myšlení
c.
S výrazy být, nebo se objeví, způsoby/ formy /
d.
Jak ovlivnit posluchače

8.
Ocio y tiempo libre (zájmy a volný čas) (dotace 0/2)
 
a.
Dočasné konektory
b.Koncové konektory
c.Zvýhodňující konektory

9.La informática y las telecomunicaciones (Výpočetní technika a telekomunikace) (dotace 0/2)
 
a.
Subjuntiv v podmínkových větách
b.
Podmíněné konektory
c.
kauzální konektory...)

10.
Vestuario, ropa y complementos (oblečení, oděvy a doplňky) (dotace 0/2)
 
a.
Nepřímá řeč , změny při hlavním slovese v minulosti ,slovesa, která shrnují postoje a řečové akty.

11.
La correspondencia (korespondence) (dotace 0/2)
 
a.
Struktura dopisu

12.Revisión general del curso (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
cvičení24 h
0 h
konzultace
4 h
0 h
příprava na zkoušku14 h
0 h
příprava na průběžné hodnocení
7 h
0 h
příprava na průběžný test
7 h
0 h
Celkem
56 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Požadavky na ukončení: Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemného testu (délka trvání 60 minut, obsahuje lexiku, gramatiku, překlad, tvoří 60% celkové známky) a ústní zkoušky (délka trvání 20 minut, probíhá formou ústní prezentace zadaného tématu a následné diskuze se zkoušejícím, tvoří 40% celkové známky).
Požadavky pro ukončení předmětu:
- 80% povinná účast na cvičení
- odevzdání seminární práci v průběhu semestru
- závěrečná zkouška - min. požadovaná úspěšnost u obou částí zkoušky je 60%
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná znalost probrané gramatiky a znalost terminologie a frazeologie z probraných témat.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DE LA FUENTE MARTINEZ, V. -- ALVAREZ MARTINEZ, M A. -- SANZ SANCHEZ, B. Sueña 3: Libro del alumno. Madrid: Grupo Anaya, S.A, 2007. 207 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Type of output: